Con­fe­ren­cia La ho­ra del Gas

Energy Press - - ZOOM -

La con­fe­ren­cia La Ho­ra del Gas es el cer­ta­men don­de tra­di­cio­nal­men­te se con­me­mo­ra el ini­cio de las ope­ra­cio­nes de Ca­mi­sea. Se rea­li­za­rá el pró­xi­mo 25 de sep­tiem­bre en Li­ma, Pe­rú. Web pa­ra ma­yo­res in­for­mes: www.laho­ra­del­gas.com.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Bolivia

© PressReader. All rights reserved.