Na listama nema haških bjegunaca

Dani - - Habemas Pravila - Piše: ADEM DŽAFEROVIĆ

Ko se može, ko ne može, a ko se uslovno može biračima ponuditi za poslanika ili predsjednika, kakve su obaveze države prema kandidatima, a kakve kandidata prema državi, šta je izborna šutnja i koliko košta njeno kršenje, tek je dio izbornih pravila koja, zasad, niko nije doveo u pitanje. Dani su prošli kroz važeći Izborni zakon i evo šta smo pronašli...

Po važećem Izbornom zakonu BiH, izbori na svim nivoima vlasti održavaju se prve nedjelje u oktobru, osim ako se ovaj datum ne podudara s obilježavanjem vjerskog praznika jednog od konstitutivnih naroda naše zemlje. Izbore koje zbog toga nije moguće održati prve nedjelje u oktobru, Centralna izborna komisija BiH zakazuje za nedjelju nakon prve u oktobru koja se ne podudara sa vjerskim praznikom.

CIKBiH raspisuje izbore u skladu s ovim Zakonom, te obavještava sve nadležne organe na svim nivoima vlasti i javnost o datumu održavanja izbora najmanje 150 dana prije održavanja istih. Potpisi birača

Da biste se na izborima prijavili kao kandidat, morate ispunjavati i određene uslove. Oni su isti za sve, bilo da ste kandidat političke stranke ili koalicije, bilo da ste nezavisni.

Politička stranka ili nezavisni kandidat moraju podnijeti Centralnoj izbornoj komisiji BiH prijavu za učestvovanje na izborima, koja sadrži najmanje:

1. 5.000 potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak za izbore za članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine;

2. 5.000 potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak za izbore za poslanike Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;

3. 3.000 potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak za izbore poslanika Predstavničkog Političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata i nezavisni kandidati imaju pravo voditi izbornu kampanju u mirnom okruženju doma Parlamenta FBiH ili za izbore narodnih poslanika Narodne skupštine RS-a ili za izbor predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske;

4. 500 potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak za izbore poslanika u kantonalne skupštine Federacije u kantonu u kojem broj birača upisanih u Centralni birački spisak na dan raspisivanja izbora nije bio veći od 100.000 birača ili 1.000 potpisa za izbore u kantonu u kojem je ovaj broj bio veći od 100.000 birača upisanih u Centralni birački spisak;

5. 100 potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak za izbore za općinsko vijeće, odnosno skupštinu opštine i za načelnika općine, u općini u kojoj broj birača upisanih u Centralni birački spisak na dan raspisivanja izbora nije bio veći od 10.000 birača ili 200 potpisa za izbore u općini u kojoj je ovaj broj bio veći od 10.000 birača upisanih u Centralni birački spisak;

6. pet odsto potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak za izbore za općinsko vijeće, odnosno skupštinu opštine i za načelnika općine, u općini u kojoj broj birača upisanih u Centralni birački spisak na dan raspisivanja izbora nije bio veći od 1.000 birača upisanih u Centralni birački spisak.

Osim toga, morate biti i punoljetni državljanin BiH, registrirani birač u izbornoj jedinici za koju se kandidujete, da u toj izbornoj jedinici imate prijavljeno prebivalište najkasnije do dana raspisivanja izbora, da niste kažnjeni zabranom kandidovanja i da nema smetnji propisanih odredbama Izbornog zakona BiH.

Po zakonu, nijedno lice koje je na izdržavanju kazne izrečene od Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju, nijedno lice koje je pod optužnicom Suda, a koje se nije povinovalo naredbi da se pojavi pred Sudom, ne može biti upisano u Centralni birački spisak, niti može biti kandidat, niti imati bilo koju imenovanu, izbornu ni drugu javnu funkciju na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Osim toga, sve dok neka politička stranka ili koalicija ima na funkciji ili položaju u političkoj stranci takvo lice, smatrat će se da ne ispunjava uslove za učešće na izborima.

Također, nijedno lice koje je na izdržavanju kazne koju je izrekao sud druge zemlje ili lice koje se nije povinovalo naredbi da se pojavi pred sudom druge zemlje zbog ozbiljnih povreda humanitarnog prava, a Međunarodni sud za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju razmatrao je njegov dosje prije hapšenja i utvrdio da zadovoljava međunarodne pravne standarde, ne može biti upisano u Centralni birački spisak, biti kandidat, niti imati bilo koju imenovanu, izbornu ni drugu javnu dužnost na teritoriji BiH. Samo ako podnesu ostavku

Sudije redovnih i ustavnih sudova, tužioci i njihovi zamjenici, pravobranioci i njihovi zamjenici, ombudsmeni i njihovi zamjenici, članovi sudova, domova i vijeća za ljudska prava, notari, policijski i državni službenici, generalni revizori i zamjenici generalnog revizora u institucijama u Bosni i Hercegovini, guverner i viceguverneri Centralne banke BiH, pripadnici Oružanih snaga BiH, pripadnici Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, kao i diplomatski i konzularni predstavnici BiH u inozemstvu koji imaju diplomatski status u skladu s Bečkom konvencijom iz 1961. godine o diplomatskim odnosima, mogu se kandidovati za javnu izbornu dužnost samo ako prethodno podnesu ostavku na taj položaj ili postupe u skladu sa zakonima koji regulišu njihov status.

Za izbore na svim nivoima vlasti dva ili više ovjerenih nezavisnih kandidata mogu se udružiti i podnijeti jednu listu nezavisnih kandidata, pod jednim imenom i akt o određivanju lica ovlaštenog za zastupanje pred Centralnom izbornom komisijom BiH. Lista nezavisnih kandidata podnosi svoj zahtjev za ovjeru najkasnije 110 dana prije dana izbora.

Maksida Pirić, portparolka CIK-a BiH, kazala nam je da zvanična izborna kampanja traje 30 dana, te da počinje isto toliko dana prije dana izbora.

“Pravila ponašanja političkih subjekata propisana su poglavljem 7. Izbornog zakona BiH i djelom Poglavljem 16. Izbornog zakona BiH. U pomenutim poglavljima stoji da političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata i nezavisni kandidati imaju pravo voditi izbornu kampanju u mirnom okruženju, organizirati i održavati javne skupove na kojima mogu slobodno iznositi svoje stavove kako bi stekli podršku birača i štampati i dijeliti plakate, postere i druge materijale u vezi sa izbornom kampanjom”, ističe Pirić.

Za javni skup nije potrebno odobrenje nadležnog organa, s tim što je organizator dužan 24 sata prije održavanja takvog skupa o tome obavijestiti organ nadležan za održavanje javnog reda i mira.

Prema odredbama Izbornog zakona, nadležni općinski organi dužni su osigurati ravnopravan tretman političkim strankama, koalicijama, listama nezavisnih kandidata i nezavisnim kandidatima koji su ovjereni za učešće na izborima u njihovim zahtjevima da javna mjesta i javne objekte koriste u svrhu kampanje, uključujući održavanje skupova, izlaganje oglasa, plakata, postera i drugog sličnog materijala.

Pirić podsjeća da je građanima “zabranjeno uklanjati, prekrivati, oštećivati ili mijenjati štampane oglase, plakate, postere ili druge materijale koji se, u skladu sa zakonom, koriste u svrhu izborne kampanje”.

“CIKBiH zabranit će isticanje, štampanje i rasturanje oglasa, plakata, postera i drugih materijala na kojima se žene ili muškarci predstavljaju na stereotipan i uvredljiv ili ponižavajući način i naložiti političkoj stranci, koaliciji, listi nezavisnih kandidata ili nezavisnom kandidatu da postavljene materijale ukloni. Odluka Centralne izborne komisije BiH je konačna u upravnom postupku, ali se protiv nje može pokrenuti upravni spor”, pojašnjava portparolka CIK-a.

Sankcije

Nadležni organi neće dozvoliti političkim strankama, koalicijama, listama nezavisnih kandidata i nezavisnim kandidatima da postavljaju oglase, plakate, postere, odnosno da pišu svoja imena ili slogane koji su u vezi sa izbornom kampanjom unutar ili na zgradama u kojima su smješteni organi vlasti na svim nivoima, javna preduzeća, javne ustanove i mjesne zajednice, na vjerskim objektima, na javnim putevima i javnim površinama, osim na mjestima predviđenim za plakatiranje i oglašavanje.

U periodu koji počinje 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta i traje do njihovog zatvaranja, političkim strankama, koalicijama, listama nezavisnih kandidata i nezavisnim kandidatima i kandidatima na listama pripadnika nacionalnih manjina, zabranjeno je učešće u javnim političkim aktivnostima, što uključuje, ali se i ne ograničava samo na:

1. održavanje skupova u cilju izborne kampanje;

2. izlaganje na biračkom mjestu i u njegovoj okolini bilo kakvih materijala u cilju uticanja na birače;

3. korištenje domaćih i međunarodnih sredstava komunikacije s ciljem uticaja na birače;

4. korištenje megafona ili drugih razglasnih uređaja u cilju uticanja na birače;

5. svaka aktivnost kojom se ometa ili opstruira izborni proces.

Sankcije za kršenje ovih odredbi mogu biti novčane do 10.000 KM ili uklanjanje kandidata sa liste ili poništenje ovjere učešća političkog subjekta na izborima.

Što se tiče posmatranja izbora, to mogu činiti samo akreditirani posmatrači, a oni mogu biti predstavnici ovjerenih političkih subjekata, udruženja građana ili međunarodnih organizacija..

Građanima je “zabranjeno uklanjati, prekrivati, oštećivati ili mijenjati štampane oglase, plakate, postere ili druge materijale koji se, u skladu sa zakonom, koriste u svrhu izborne kampanje”

Pirić: Izborna kampanja, po zakonu, traje 30 dana

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.