NAPUSTITE SDP I VIJE]E MINISTARA BiH

Oslobodjenje - - NASLOVNA STRANA - J. MILANOVI]

Nastavak etni~kog ~i{}enja i neprovo|enja aneksa 7, isti~e Juri{i} • [ta }emo sa onima kojima su ku}e poru{ene, pita se Had`iomerovi}

Vlada RS-a objavila je Odluku o vr{enju provjere ta~nosti i istinitosti podataka prilikom prijave prebivali{ta na teritoriji RS-a, a kojom se utvr|uje na~in provjere istinitosti podataka koje daju podnosioci zahtjeva. U stavu 2. Odluke navodi se kako je podnosilac zahtjeva du`an prilikom prijave prebivali{ta dostaviti jedan od dokaza: da je vlasnik, suvlasnik ili posjednik stana, ku}e ili drugog objekta za stanovanje, ovjeren ugovor o zakupu ili o podstanarskom odnosu, uz ovjeren dokaz o vlasni{tvu, suvlasni{tvu ili posjedu stanodavca, potvrdu da se pred nadle`nim organom vodi spor o vlasni{tvu, odnosno da je pokrenut postupak legalizacije ili uknji`enja stana ili ku}e na adresi na kojoj se prijavljuje prebivali{te. Uz to, potrebna je i izjava stanodavca, koji daje pristanak da odre|eno lice bude prijavljeno na njegovoj adresi. Za realizaciju odluke zadu`en je MUP RS-a.

Stav ve}ine

DelegatKlubaBo{njakauVije}u narodaRS-aMujoHad`iomerovi} (SDA)kazaonamjekakopovratnici sada moraju imati papire kojima dokazuju da su vlasnici ku}e.

- A {ta }emo sa onima kojima su ku}e poru{ene? I to {to je poru{e- no ne mo`e se obe{tetiti u BiH. MUP je ponovo uklju~en da sve provjerava na terenu, ~ak se i dr`avljanstvo mora dokazivati. U isto vrijeme, vlasti RS-a nagra|uju {kolu u Vrbanjcima, gdje su djeca Bo{njaka izgubila {kolsku godinu, podsje}a Had`iomerovi}.

Lider HSP-a Zvonko Juri{i} ka`e za Oslobo|enje kako je zakon o prebivali{tu u proceduri na dr`avnom nivou, da je pro{ao Zastupni~ki dom, ali je na svu sre}u zaustavljen u Domu naroda.

-UredbuVladeRS-a,kadaseljudi `ele vratiti i kada imamo nesre|ene katastarske knjige, vidim kao nastavak etni~kog ~i{}enja i onemogu}avanjeprovo|enjaaneksa 7 Dejtonskog sporazuma, napominje Juri{i} te podsje}a kako je HSP reagovao i na dr`avni bud`et, kada se sa stavke namijenjene povratku skinulo deset miliona KM.

- To je jasan pokazatelj o tome kakav je stav ve}ine, u kojoj su SDP,teHDZBiHsaSNSD-om,opitanju povratka. Odredbe Uredbe Vlade RS-a su diskriminiraju}e i OHR mora zaustaviti njihovu primjenu, makar i kori{tenjem bonskih ovlasti. Na`alost, bo{nja~ka i hrvatska politika u ovom pitanju nisu jedinstvene, ka`e Juri{i} te dodaje kako je znakovito to {to je HSP jedina hrvatska stranka koja je pristupila Koaliciji Prvog marta.

- To bi zna~ilo da drugi i dalje odr`avaju suradnju sa Miloradom Dodikom, zaklju~uje Juri{i}, dok iz Prvog marta navode da je Odluka Vlade RS-a protivna Zakonu o prebivali{tu i boravi{tu dr`avljana BiH i da }e se svi slu`benici koji budu postupali po njoj morati suo~iti sa pravnim posljedicama.

Prekr{ajne kazne

- One koji misle da }e pro}i neka`njeno `elimo podsjetiti da za nezakonito postupanje ni u vremenima mnogo ve}eg bezakonja nije bilo neka`njivosti. Policijske slu`benike koji provode propise o prebivali{tu podsje}amo da }e sutra, kada se bude trebalo suo~iti sa posljedicama na sudu, ostati sami i da ni Radislava Jovi~i}a, ni @eljke Cvijanovi}, ni Milorada Dodika ne}e biti u blizini. Postupanje protivno odredbama dr`avnog zakona }e ih ko{tati prekr{ajnih kazni koje }e morati platiti li~no, ali i krivi~nih prijava, poru~uju iz Prvog marta, te napominju kako je SNSD dokazao koje su stvarne namjere dono{enja izmjena zakona na dr`avnom nivou, te da je to jasna poruka za SDP, SDA, HSP i HDZ 1990 da istraju na blokadi dono{enja predlo`enih izmjena.

Cvijanovi}, Dodik i Jovi~i}: Za realizaciju odluke zadu`en je MUP

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.