SMANJENE CIJENE ZAKUPA DR@AVNIH [UMA

Oslobodjenje - - DOGA\AJI - D. B.

Vlada Tuzlanskog kantona na nedavno odr`anoj sjednici raspravljala je o kori{tenju javnih dobara u 2013. godini, te donijela Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i na~inu davanja dr`avnih {uma u zakup i uspostavi prava slu`nosti. Kako je pojasnio Samid [arac, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva u Vladi TK-a, odluka o izmjeni dosada{njeg pravilnika donijeta je jer su u njegovoj primjeni uo~ene brojne nepravilnosti.

- Kada je u pitanju zakup {umskog zemlji{ta, u ranijem pravilniku cijene zakupnine bile su visoke, a kada je u pitanju pravo slu`nosti, radilo se o ni`im cijenama. Cijene}i aktuelnu situaciju, privredna kretanja i stanje u privrednim

Koncesionari su ostavili dug iz 2013. godine od pet miliona maraka

dru{tvima, opredijelili smo se da idemo na smanjenje zakupnina {uma i {umskog zemlji{ta, istakao je [arac, dodaju}i da je cilj izmjena Pravilnika olak{avanje privrednih de{avanja na podru~ju Tuzlanskog kantona.

Kada je u pitanju kori{tenje javnih dobara u 2013. godini, Vlada TK-a prihvatila je finansijski i izvje{taj o radu Komisije za koncesije za pro{lu godinu. Uo~eno je da je u navedenom periodu potpisan zna~ajan broj ugovora o fla{iranju vode, ali se pokazalo da jedan broj koncesionara neredovno izmiruje obaveze, {to zna~ajno uti~e na ukupne rezultate postignute prilikom ubiranja prihoda po osnovu naknada za koncesije. Saldo duga na kraju 2013. go- dine iznosio je pet miliona maraka.

- U saldu duga od pet miliona maraka u~estvuju JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnici uglja Kreka Tuzla sa 3.280.682 maraka, {to ~ini 65 posto ukupnog duga, zatim JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU \ur|evik @ivinice sa 353.000 maraka, te RMU Banovi}i d.d. Banovi}i sa 888.000 maraka, saop}eno je iz Vlade TK-a.

Neizmirene obaveze po osnovu koncesionih naknada svih ostalih koncesionara ~ine deset posto ukupnog duga.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.