UVODE NOVE SANKCIJE RUSIJI

Pohvaljena uzdr`anost s kojom je nova vlada u Kijevu postupila prema naoru`anim proruskim grupama koje su zauzele zgrade dr`avne administracije u isto~noj Ukrajini

Oslobodjenje - - SVIJET -

Grupa najbogatijih zemalja svijeta - G7 postigla je dogovor o uvo|enju novih sankcija Rusiji zbog krize u Ukrajini, objavljeno je ju~er u saop}enju, a visoki ameri~ki zvani~nik izjavio je da bi sankcije mogle biti uvedene ve} sutra, prenosi Fena.

Konkretni potezi

“Dogovorili smo se da vrlo brzo uvedemo nove sankcije Rusiji. Imaju}i u vidu hitnost stvaranja uslova za uspje{ne i mirne demokratske predsjedni~ke izbore sljede}eg mjeseca u Ukrajini, postigli smo dogovor da hitno poo{trimo sankcije i mjere koje }e pove}ati cijenu ruskih postupaka”, navedeno je u zajedni~kom saop}enju. Grupa G7 je u saop}enju pohvalila uzdr`anost s kojom je nova vlada u Kijevu postupila prema naoru`anim proruskim grupama koje su zauzele zgrade dr`avne administracije u isto~noj Ukrajini.

“Za razliku od njih, Rusija nije preduzela konkretne poteze u cilju po{tovanja sporazuma iz Geneve. Ona nije javno podr`ala sporazum, nije osudila postupke separatista koji poku{avaju da destabilizuju Ukrajinu niti je pozvala naoru`ane ekstremiste da mirno napuste zgrade dr`avne administracije koje su okupira- li i polo`e oru`je”, poru~ila je Grupa G7 u saop}enju koje prenosi agencija AFP. Umjesto toga,

DIPLOMATSKO

RJE[ENJE Lideri G7 poru~ili

Rusiji da vrata ostaju otvorena za diplomatsko rje{enje krize i zatra`ili od Moskve da im se pridru`i na tom putu

Rusija je nastavila da doprinosi eskalaciji tenzija retorikom koja sve vi{e zabrinjava i prijete}im vojnim manevrima na granici s Ukrajinom, navela je Grupa G7.

“Mi ponovo o{tro osu|ujemo nezakoniti poku{aj Rusije da pripoji Krim i Sevastopolj koji mi ne priznajemo. Mi }emo danas provesti pune pravne i prakti~ne posljedice ove nezakonite aneksije, uklju~uju}i ekonomske, trgovinske i finansijske sankcije, ali one ne}e biti ograni~ene samo na te oblasti”, zaklju~uje se u saop}enju, prenosi agencija Tanjug.

Predsjedni~ki izbori

“Zbog hitnosti obezbje|enja {anse za uspje{ne i mirne demo- kratske predsjedni~ke izbore narednog mjeseca u Ukrajini, morali smo da djelujemo hitno da bismo poja~ali sankcije i mjere radi pove}anja pritiska na Rusiju”, navodi se u saop}enju.

U saop}enju nije precizirano koje }e nove kaznene mjere biti uvedene, ali je upozoreno da }e nastaviti sa pripremama {irih, koordinisanih sankcija ukoliko to situacija bude zahtijevala. Lideri G7 su istovremeno poru~ili Rusiji da vrata ostaju otvorena za diplomatsko rje{enje krize i zatra`ili od Moskve da im se pridru`i na tom putu na osnovu sporazuma iz Geneve, prenosi Srna.

Nove sankcije mogle bi biti uvedene od sutra

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.