Italijanska mornarica spasila 1.800 imigranata

Oslobodjenje - - SVIJET -

Italijanska mornarica i obalska stra`a spasile su jo{ 1.800 imigranata iz brodi}a na nemirnom moru kod obala Sicilije, saop}ili su zvani~nici, prenosi Fena.

Od po~etka godine vi{e od 20.000 imigranata stiglo je morem u Italiju, prenosi agencija Reuters. Italijanska mornarica saop}ila je da su patrolni avioni obalske stra`e u petak uo~ili nekoliko brodi}a u vodama izme|u Sicilije i Tunisa kojima je prijetila opasnost da potonu.

U pomo} im je priteklo vi{e brodova vojske i obalske stra`e. Ranije ove sedmice vlasti su ve} spasile vi{e od 1.000 migranata, podsje}a Reuters. Italija je decenijama suo~ena s problemom imigranata iz Sjeverne Afrike, a problem se poja~ao nakon sloma re`ima u Libiji, {to je otvorilo nove mogu}nosti za {vercere ljudima, navodi Reuters, prenosi agencija Tanjug.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.