Olak{ati osnivanje privrednih dru{tava

Oslobodjenje - - BIZNIS I EKONOMIJA -

Nakon {to su ga oba doma Parlamenta FBiH usvojila u formi nacrta, Vlada Federacije BiH utvrdila je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH.

Razlozi za dono{enje ovog zakona sadr`ani su u potrebi stvaranja pretpostavki za unapre|enje poslovnog okru`enja kojim bi bilo omogu}eno lak{e osnivanje i poslovanje privrednih dru{tava, te jasnije bili definirani nu`na dokumentacija i koraci u procesu registracije, saop}eno je iz Vlade FBiH.

Kako je poznato, federalna Vlada je svojim programom rada za razdoblje 2012 - 2014. godina kao strategijski prioritet identificirala intenziviranje privrednog razvoja, te utvrdila kako }e naglasak biti na ja~anju doma}eg tr`i{ta i uklanjanju barijera. Izme|u ostalog, nu`no je poduzeti sna`ne mjere na smanjenju administrativnih barijera i optere}enja privrednih subjekata, prije svega u oblasti registracije.

Zakon o registraciji poslovnih subjekata je do danas pretrpio dvije izmjene i dopune, a njegovom primjenom utvr|eno je da je postupak registracije dru{tva u Federaciji BiH kompliciran, skup i dugotrajan, te predstavlja prepreku potencijalnim investitorima u pokretanju poslovanja u Federaciji BiH.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.