SVAKA STOPA BiH NATOPLJENA JE KRVLJU [EHIDA

Oslobodjenje - - SARAJEVSKA HRONIKA - Z. T.

Uz prigodan kulturno-umjetni~ki program, u~enje Fatihe i polaganje cvije}a na ko{}ansko spomen-obilje`je {ehidima i palim borcima u Had`i}ima, ju~er je organizovana manifestacija Dani otpora i herojstva Ko{}an 92 - 95. i evocirane uspomene na ~asnu borbu Armije BiH. Ovom obilje`avanju 22. godi{njice bitaka za Ko{}an prisustvovalo je nekoliko stotina gra|ana, a cvije}e su polo`ile delegacije Kantona Sarajevo, op}ina Had`i}i i Ilid`a i brojna bora~ka udru`enja. Organizator ove manifestacije bilo je Udru`enje 9. brdske briga- de iz Had`i}a, dok su ovim povodom planinari Tar~ina i Had`i}a uprili~ili mar{ ratnim stazama branitelja Ko{}ana.

Neprocjenjiv zna~aj

Zna~aj bitki za Ko{}an je neprocjenjiv. Da je pala ova teritorija, danas bi BiH druga~ije izgledala i bila podijeljena na banovine, a bo{nja~ki narod iseljen. Hrabro{}u pripadnika Amije BiH i MUP-a, koji su svojim tijelima i `ivotima branili ko{}ansku gredu, sprije~en je napredak agresora i zauzimanje hrasni~kog Puta `ivota, kojim su u opkoljeni grad stizali hrana i oru- `je, re~eno je na ovom skupu.

- Dok su se vodile tri ko{}anske bitke, na prostoru Tar~ina i Had`i}a bilo je vi{e od 50.000 bo{nja~kih izbjeglica koje su samo ovom pobjedom spa{ene. Zato na{i heroji zaslu`uju najve}e po{tovanje i vje~no sje}anje. Moramo znati da je svaka stopa BiH {ehidskom krvlju natopljena i da po njoj s ponosom gazimo. Narod koji zaboravi svoju pro{lost i istoriju nestat }e i zato nemojmo zaboraviti na{e {ehide, jer njima dugujemo slobodu i domovinu, naglasio je Enes Kazi}, predstavnik Op}ine Had`i}i.

Na{i heroji zaslu`uju najve}e po{tovanje i vje~no sje}anje, jer njima dugujemo slobodu i domovinu, kazao je Kazi}

Neposredni u~esnici ovih bitaka sa ponosom se sje}aju herojske borbe na Ko{}anu.

Sje}anja

- Sna`ne neprijateljske snage napale su ove polo`aje. Vi{e su oni imali oklopnih sredstava nego mi protivoklopnih da ih zaustavimo. Me|utim, duh koji je vladao me|u borcima i njihova hrabrost zaustavili su agresorske tenkove i napad je uspje{no odbijen, a neprijatelj do kraja rata nikada nije zauzeo ove polo`aje, prisjetio se Izet Boja, zamjenik komandanta Ko{}anskog odreda.

Faid He}o, ministar za bora~ka pitanja KS-a, istakao je da se na Ko{}anu vodila jedna od presudnih bitaka, kako za op}inu Had`i}i, tako i za Kanton Sarajevo.

- Ovdje je sudbonosne 1993. godine, zahvaljuju}i hrabrosti na{ih najboljih sinova, spa{en ovaj va`an prostor i njegovo stanovni{tvo od genocida i etni~kog ~i{}enja. Iako je ovom obilje`avanju prisustvovao veliki broj gra|ana i omladine, treba ih biti jo{ vi{e, jer je ovo najbolji na~in da na{a djeca saznaju kako se branila i odbranila BiH, po{to o ovim slavnim bitkama ne u~e u {kolama, kazao je He}o.

Veliki broj gra|ana prisustvovao je obilje`avanju

Cvije}e su polo`ili i predstavnici MUP-a KS-a

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.