U PRO[LOJ GODINI anga`irano 1.000 studenata

Cijena rada zavisi od dogovora sa poslodavcem i uglavnom se dnevnica kre}e od 30 do 50 KM, ka`e Muminovi}

Oslobodjenje - - SARAJEVSKA HRONIKA - E. A.

U okviru JU Studentski centar Sarajevo godinama postoji studentski servis putem kojeg se posreduje i omogu}uje privremeno i povremeno zapo{ljavanje studenata. Me|utim, njegov rad, prema rije~ima Emira Kadri}a, direktora ove javne ustanove, odvija se u ote`anim okolnostima jer ne postoji zakonska regulativa za egzistiranje studentskog servisa kako je to svugdje u svijetu regulisano. On nagla{ava da je jako bitno raditi na pozicioniranju studentskog servisa u okviru studentskih centara po principu jedan univerzitet, jedan servis.

Pobolj{anje standarda

- Tada bi taj servis bio zaista agencija koja bi posredovala u radnom anga`ovanju studenata, da u slobodno vrijeme mogu da se pojave na tr`i{tu radne snage za obavljanje privremenih poslova i da za taj rad dobiju odre|enu naknadu. Istovremeno, servisi bi bili u poziciji da obezbijede odre|eni nivo provizije koja bi se kvalitetnim usmjeravanjem i kontrolom koristila za pobolj{anje studentskog standarda. Od toga bi se, naprimjer, mogao kupiti dodatni broj deka, ~ar{afa, jastuka, jogija, napraviti igrali{te i sli~no. Svugdje u svijetu to je tako. Imamo dobrih primjera iz susjedstva gdje vidimo da su se studentski servisi koji egzistiraju na ovaj na~in ~ak pretvorili u investicijske firme i time omogu}avaju da studenti kada zavr{e studij mogu dobiti zaposlenje, ka`e Kadri}.

Rukovodilac Studentskog servisa Kasim Muminovi} navodi da je u posljednje vrijeme veoma mala zainteresovanost firmi za anga`ovanje studenata za rad preko studentskog servisa.

Marketin{ki poslovi

- U odnosu na zadnjih deset godina, u ovoj se vrlo malo studenata anga`ovalo preko servi- sa. Pro{le godine je bilo 1.000 anga`iranih studenata. Uglavnom su radili u trgova~kim centrima, gdje su obavljali marketin{ke poslove i prezentacije proizvoda, te u nevladinim organizacijama na poslovima predstavljanja njihovih programa. Cijena rada zavisi od dogovora sa poslodavcem i uglavnom se dnevnica kre}e od 30 do 50 KM. Studenti koji su radili na prezentacijama proizvoda u centrima su zadovoljni ovim poslom, jer im ostane dovoljno vremena da mogu i}i na predavanja i da mogu u~iti, isti~e Muminovi}.

Ove godine slaba zainteresovanost firmi za zapo{ljavanje studenata

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.