ZAVR[ETAK RADOVA U JULU

Sve~ano otvaranje planirano na Dan {ehida

Oslobodjenje - - SARAJEVSKA HRONIKA - Z. T.

Krajem marta po~ela je izgradnja centralnog spomen-obilje`ja {ehidima Had`i}a, na parkingu ispred zgrade Op}ine. Ukupna vrijednost radova koje izvodi preduze}e JKP Komunalac iznosi 79.547,49 KM. Ovo obilje`je projektovao je Panprojekt iz Had`i}a, a sredstva su obezbije|ena ovogodi{njim op}inskim bud`etom. Rok za zavr{etak radova je 90 dana i u Op}ini Had`i}i o~ekuju da }e biti ispo{tovan.

Betoniranje

- Izgradnja dobro napreduje i ve} je iskopana zemlja, pa se armira nose}a plo~a, a uskoro bi trebalo uslijediti betoniranje. Za- dovoljni smo dosada{njim anga`manom Komunalca i vjerujemo da }e se sve uspjeti zavr{iti u planiranim rokovima. Nadamo se da }e sve~ano otvaranje spomen-obilje`ja biti u julu, za Dan {ehida. Me|u prvima u BiH smo primijenili najmoderniji oblik spomenika na kome }e se tokom obilje`avanja mo}i prikazivati slike i imena {ehida i drugi prikladan fotomaterijal, kazao je Hamdo Ejubovi}, na~elnik Had`i}a.

Tradicionalno i moderno

Spomen-obilje`je je zami{ljeno kao blago izdignuti pravougaoni plato od prirodnog kame- na, koji se izdi`e iz zelenog travnatog }ilima. Spoj je tradicionalnog i modernog na~ina izra`avanja i prezentacije. Sastoji se od masivnog kamenog bloka i dvostranog LED displeja u obliku kvadra koji ~ine jednu cjelinu. Dvostrani displej }e na ekranu mo}i puna 24 sata prikazivati multimedijalne sadr`aje. U poplo~ani plato utisnut je polumjesec i osmougaona zvijezda. Pristup platou je iz Ulice Had`eli sa trotoara kratkim stepeni{tem i rampom za lica sa ote`anim kretanjem, te iz pravca Op}ine preko parkinga. Obilje`je }e biti osvijetljeno svjetiljkama utopljenim u pod zelene povr{ine, {to }e cijelom prostoru u no}i davati poseban vizuelni efekt.

Budu}i izgled spomen-obilje`ja

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.