Regulacija rijeke Dobrinje na Stupu II

Oslobodjenje - - SARAJEVSKA HRONIKA - Z. T.

Nastavlja se regulacija rijeke u blizini Intereksa, gdje }e se raditi novih 100 metara korita

Op}ina Ilid`a raspisala je tender za izbor izvo|a~a radova na novoj dionici regulacije rijeke Dobrinje na Stupu II, nizvodno od Intereksa. Pro{le jeseni na ovom potezu ura|eno je 100 metara korita, a u ovoj godini su op}inskim bud`etom planirana sredstva za nastavak regulacije novih 100 metara. Nova faza radova }e ko{tati oko 200.000 KM.

Pove}anje proto~nosti

- Regulacija obuhvata izradu betonskih zidova u visini od ~etiri metra sa za{titnom ogradom kao {to se radilo u prethodnim fazama. Korito rijeke }e se betonirati i o~istiti od nanosa i {iblja, kako bi se pove}ala proto~nost vode. Kada se ovi radovi zavr{e, preostaje jo{ da se uradi 200 metara kako bi se u cijelosti zavr{ilo korito Dobrinje kroz Stup II, kazao je Mensur Rondi}, koordinator projekta.

Uz sve ove radove, na Dobrinji je planirana i izgradnja novog u{}a i 500 metara korita, u okviru projekta regulacije rijeke Bosne, koji finansira Agencija za vodna podru~ja rijeke Save.

Zahtjevni radovi

- Naljeto bi trebao zapo~eti veliki projekt regulacije rijeke Bosne, kojim je obuhva}eno i ure|enje u{}a njenih ve}ih pritoka. Staro u{}e Dobrinje i dio korita }e se napustiti i izgraditi novo i {ire. Ova rijeka kroz Ilid`u proti~e u du`ini od {est kilometara i sa zavr{etkom naredne faze radova ukupno }e kroz ilid`anska naselja biti regulisano preko 500 metara korita. Ovo su dosta zahtjevni radovi, jer su stambeni objekti smje{teni na samoj obali rijeke. Zato je jedino mogu}a uska pravougaona regulacija korita, umjesto {ireg i ljep{eg trapeznog na~ina koji se na ovom dijelu ne mo`e primijeniti, objasnio je Rondi}.

Radi se pravougaono betonsko korito

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.