Otkrivena spomen-plo~a

Oslobodjenje - - SARAJEVSKA HRONIKA - Z. T.

Senadu [e}erovi}u i D`evadu Resi}u, civilnim `rtvama posljednjih ratnih de{avanja u BiH, ju~er je preko puta parka Atmejdan otkrivena spomenplo~a. U prisustvu brojnih gra|ana, rodbine i predstavnika Op}ine Stari Grad, polo`eno je cvije}a i prou~ena Fatiha te odana po~ast ovim nevino stradalim mladim ljudima.

[e}erovi} i Resi} poginuli su dok su automobilom silazili sa Bistrika 26. aprila 1992. godine. Na njih je pucano iz tada{nje kasarne II armijske oblasti JNA.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.