Figurama do izraza

Oslobodjenje - - ENJE - D. MARIJANOVI]

Ciklus “Prva samostalna” u mostarskom Centru za kulturu, nastavljen je otvorenjem izlo`be akademskog kipara Borisa Oren~uka iz Mostara, i okupio je zavidan broj posjetitelja, {to }e re}i da je osobna kultura u Mostaraca daleko iznad one slu`bene, organizacijske, planske ili kakve ve}…

Oren~uk se predstavio radovima sjede}ih figura. Radio ih je kroz zadnje dvije godine “ali ne ba{ iz daha” - kako }e re}i umjetnik - “bilo je i povremenih stanki dok sam se posve}ivao i drugim konceptima, no i njihova primarnost je figura u prostoru. U fokusu rada je materija. Baziram se na primarnost materije i na istra`ivanje. Glavni fokus ove izlo`be i ovog koncepta jest da provu~em jedan motiv kroz razli~ite materije, odnosno sjede}u figuru kroz {to vi{e materija”.

Tako je izlo`ene figure radio od gipsa, konca, siporeksa, drveta, kamena, traka za pakiranje, paljene `ice, ~eli~ne `ice, piljevine...

O njegovom, doista neobi~nom stvarala{tvu govorio je @eljko Schnattinger, ravnatelj Srednje {kole likovnih umjetnosti “Gabrijel Jurki}” u Mostaru, koji je Oren~uku bio nastavnik u prvom razredu srednje {kole (tko }e ga onda bolje od njega poznavati), ali je on ipak prednost dao tekstu iz kataloga ove izlo`be, koji je pisala povjesni~arka umjetnosti Danijela Ucovi}, koja pak nagla{ava kako je lako razumjeti/osjetiti da Oren~uk inspiraciju nalazi u prirodnoj teksturi forme koju kiparski tretira na razne na~ine: zasijecanjem, paljenjem, struganjem, gla~anjem, lijepljenjem, a posebno ga intrigira ostvarenje strukture:

“Stati~nom formom koja zaustavlja vrijeme, figure sjede}ih ljudi stavljaju naglasak na skulpturalno i strukturalno. Oblik/figura mo`e pokazati vibraciju, ali ne i emociju. Tkivo skulpture je njezin karakter i estetski parametar. Tako|er, blagi pokret koji na suptilan na~in o`ivotvoruje skulpturu vi{e je uvjetovan mehani~kim, nego simboli~kim podra`ajem”.

Ukratko, jasno je da je ova Oren~ukova, prva samostalna izlo`ba najava jedne posebne karijere, {to mu je iskreno po`eljela i Jelka Kebo, voditeljica Centra za kulturu, a potom je predstavila publici jedno posebno dijete, pred kojim je nesumnjivo velika karijera, samo glazbena: nastupila je Anja Primorac, u~enica ~etvrtog razreda O[ “Antun Branko [imi}” i tre}eg razreda Muzi~ke {kole I. i II. stupnja u Mostaru, koja violinu svira od {este godine, u~i u klasi profesora Vasylija Buzmakova, a prije dva tjedna je na 17. federalnom natjecanju osvojila prvu nagradu u svojoj kategoriji.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.