TABLET BLUEBERRY NETCAT M-27 DOBAR MODEL ZA MALO PARA

Oslobodjenje - - KORAK NAPRIJED -

Ovo je 7” tablet iz osnovne kategorije koji spaja veoma povoljnu cijenu sa vi{e nego dobrim performansama, a preporu~uje se manje zahtjevnim kupcima

U nizu Blueberry Android tableta ove kompanije NetCat M-27 je model koji je definitivno namijenjen po~etnicima i onima {to na cijenu gledaju kao najbitniji parametar. No to ne zna~i da se proizvo|a~ nije ba{ dobro potrudio da se za ulo`eni novac dobije i vi{e nego dobar kvalitet. Donedavno, nije uop{te bilo mogu}e na}i tablet po ovakvoj cijeni. Tako }e sigurno mnogima koji su ograni~enog bud`eta ovo biti odli~na prilika da do|u do novog tableta. Radi se o 7” modelima koji su me|u najpopularnijima, sa solidnom konfiguracijom i vrlo dobrim performansama.

Klju~ne karakteristike

Odmah se primje}uje da je mnogo truda ulo`eno u dizajn ovog tableta, ali i izradu kutije u kojoj dolazi. Izgleda atraktivnije i kvalitetnije i od pakovanja mnogih daleko skupljih tableta.

Po otpakivanju do~ekat }e vas kratko uputstvo, strujni punja~ koristi MicroUSB konektor i set in-ear slu{alice prosje~nog kvaliteta. Bilo bi mo`da bolje da se umjesto slu{alica dobija OTG USB kabl, ali to barem nije problem nabaviti i naknadno. Sam tablet je dimenzija 17x192x11 mm i te`i oko 300 grama, {to je sasvim dovoljno da bude veoma lagan i prijatan za kori{tenje, ali i jednostavan za no{enje.

Preporu~ujemo da se nabavi neka za{titna futrola kojih sada ima dosta u prodavnicama, kako bi se {to vi{e sa~uvao od spolja{njih o{te}enja. Ekran je dijagonale 7” i pomalo oskudne rezolucije od 800x480 piksela.

Dobar kvalitet

Kvalitet samog tableta je dobar, plastika djeluje ~vrsto i lijepo uklopljeno, sa bijelom glossy plastikom pozadi i crnim okvirom naprijed.

Oznaka proizvo|a~a je samo pozadi, gdje su i prepoznatljivi logo i oznaka modela. Po{to su zadnja strana uz ivice i }o{kovi blago zaobljeni, tablet vrlo lijepo le`i u rukama i prijatan je za du`e kori{tenje. Odmah vidimo pozadi i so~ivo ugra|ene 2 MP kamere, kao i jedan zvu~nik ~iji }e zvuk biti malo prigu{en kada se spusti direktno na sto.

Naprijed se nalazi kamera rezolucije od 0,3 MP, {to }e biti tek dovoljno za videokomunikaciju preko nekog od popularnih programa.

Pored uobi~ajenih E-Compass i G senzora, na raspolaganju je i senzor ambijentalnog osvjetljenja, pomo}u kojeg se mo`e u{tedjeti malo baterije.

Konfiguracija

Konfiguracija je bazirana na dual-core Cortex A23 procesoru koji radi na 1,5 GHz i ima 512 MB RAM-a, na raspolaganju umjesto 1 GB. Ovo }e se osjetiti samo ukoliko planirate pokretanje malo zahtjevnijih igara ili aplikacija, no u svakodnevnom radu ne bi trebalo

da bude problema. Performanse su dosta dobre za ure|aj ove kategorije, pa sinteti~ki benchmark AnTuTu posti`e oko 14.500 poena, {to je vi{e nego pristojan skor. Autonomija je oko 8 sati prosje~nog kori{tenja uz ugra|enu bateriju kapaciteta 4000 mAh.

Tablet dolazi sa podrazumijevanom WiFi podr{kom, uklju~uju}i i 802.11n standard. Verzija Androida 4.2.2. je naj~e{}a varijanta koju vi|amo i spada u jeftinije modele i u ovom slu~aju se kupovina isplati, po{to se dobija mali i lagan ure|aj dobrih performansi koji ne}e razo~arati.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.