Obilje`ena 22. godi{njica zlo~ina u Br~kom

Oslobodjenje - - DOGA\AJI -

Okupljanjem gra|ana i polaganjem cvije}a na lokacijama ubistava i mu~enja nedu`nih br~anskih civila, ju~e je obilje`ena 22. godi{njica od stravi~nih zlo~ina po~injenih u tom gradu. Vijenci su polo`eni ispred hotela “Grand Posavina”, Policijske stanice, sale DTV Partizan, pred hangarom u Luci, biv{em logoru, gdje je stradao najve}i broj ljudi.

- Pitam se da li je uop}e postojalo mjesto u gradu koje je tada bilo sigurno, kazao je predsjednik Udruge obitelji nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Hrvata Br~ko distrikta BiH Marin Brki}, a predsjednik tamo{njeg Udru`enja porodica nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Bo{njaka Ramiz Ahmetovi} smatra kako je neprihvatljivo da niko nije podigao optu`nicu za ove zlo~ine.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.