Pravi trenutak za kraj izbjegli~kog statusa

Oslobodjenje - - DOGA\AJI -

Konkretni rezultati provo|enja regionalnog stambenog programa, kao i drugih programa, bit }e vidljivi do 2017. godine i tada ne}e biti potrebno da se govori o izbjegli~kom statusu, {to }e upravo biti rezultat pru`ene pomo}i kroz projekte, izjavio je Feni predstavnik UNHCR-a u BiH Andrew Mayne, komentiraju}i konsultacije o preporukama za prestanak izbjegli~kog statusa za izbjeglice u BiH.

UNHCR je izdao preporuku o prestanku izbjegli~kog statusa za izbjeglice iz RH, ali ne i za izbjeglice iz BiH: -Jako je bitno odre|ivanje trenutka objave prestanka izbjegli~kog statusa. Ne smije biti preuranjeno kako izbjeglice ne bi do{le u situaciju da ne razumiju poruku, ili prekasno kako ne bi ostale bez vremena da rije{e probleme, smatra Mayne.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.