Po{aljite dokument odmah

Oslobodjenje - - DOGA\AJI -

Vlasti u BiH nisu ispo{tovale rok da do 28. aprila predaju dokument za sastanak Pododbora o ekonomskim i finansijskim pitanjima i statistici koji je trebalo da se odr`i 13. i 14. maja u Banjoj Luci, upozorio je direktor za Albaniju, BiH, Srbiju i Kosovo u Direkciji za pro{irenje EU Jean-Eric Paquet u pismu upu}enom direktorici Direkcije za evropske integracije BiH Nevenki Savi}.

Me|utim, s obzirom na to da je slijede}a sjednica VM-a zakazana za 8. maj, jo{ nisu dobili informaciju da li }e razmatrati dokument, te nisu u mogu}nosti dati kona~nu informaciju u vezi s predavanjem dokumenta: - Komisija bi `eljela naglasiti da vi{e nije spremna da je vlasti BiH dr`e na stand by poziciji do zadnjeg trenutka, podvukao je Paquet.

Isti~e da sastanak zahtijeva mnogo priprema i da ne bi bilo vremena za detaljno razmatranje i analizu ukoliko VM usvoji i po{alje dokument 5. maja.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.