Novi gubici Rafinerije ulja

Oslobodjenje - - BIZNIS I EKONOMIJA -

Rafinerija ulja Modri~a i u ovoj godini je nastavila negativan trend finansijskog poslovanja. Za prva tri mjeseca ove godine to preduze}e iskazalo je novi gubitak od oko 1,7 miliona KM. Novi minusi u poslovanju u ovoj godini pove}ali su akumulirani gubitak Rafinerije na ~ak 53,6 miliona KM na kraju marta 2014. godine.

U finansijskom izvje{taju za prvi kvartal 2014. godine, objavljenom na Banjalu~koj berzi, navodi se da je Rafinerija ulja imala prihode od oko 11,4 miliona KM, dok su rashodi iznosili oko 13,3 miliona KM. Prihodi od prodaje u~inka povezanim pravnim subjektima izno- sili su oko 4,4 miliona KM, prihodi od prodaje na doma}em tr`i{tu 3,6 miliona, a od plasmana na inostranom tr`i{tu 1,9 miliona KM. Ovo preduze}e, navodi se u finansijskom izvje{taju, ima odgo|ene poreske obaveze od 1,7 miliona KM, dugoro~ni kredit od 5,1 milion KM i ukupne kratkoro~ne obaveze od oko 11,1 milion KM. U odnosu na isti period pro{le godine, u modri~koj Rafineriji je smanjen broj radnika, s 586 na 541.

Rafinerija ulja u Modri~i, kao i Rafinerija nafte u Bosanskom Brodu i banjalu~ki Nestro petrol su u ve}inskom vlasni{tvu ruske kompanije Neftegazinkor.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.