Ki{a uni{tila kukuruz

Oslobodjenje - - ENJE -

Obilna ki{a, koja sa kra}im prekidima u Semberiji pada od polovine aprila, izazvala je veliku {tetu na proljetnim usjevima, najvi{e na kukuruzu, ali i na parcelama pod p{enicom i je~mom, upozoravaju stru~njaci.

Ki{a je u Semberiji u selima uz rijeku Savu izazvala pojavu podzemnih voda i to najvi{e u Batkovi}u, Ostoji}evu, Brocu i Velinom Selu, pa su se na njivama pojavile bare koje se ve} danima ne povla~e.

Savjetnik u Savjetodavnoj slu`bi Ministarstva poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede Republike Srpske Dragan Zari} rekao je za Srnu da }e nedavno zasijani kukuruz u ovim selima, najvjerovatnije, potpuno istruhnuti, pa }e biti potrebno ponovo zasijati ovu kulturu, {to }e zna~ajno poskupiti ovogodi{nju sjetvu. On savjetuje da poljoprivre- dnici u ponovljenoj sjetvi koriste hibride iz FAO grupe 300, 400 i 500, a rije~ je o sortama koje imaju kra}i period vegetacije.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.