Investitori uskoro dolaze u BiH

Oslobodjenje - - ENJE -

Predsjednik Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmet Egrli} sa saradnicima bio je nedavno doma}in delegaciji pakistanskog Univerziteta odbrane. Delegacija od {esnaest slu`benika na nivou pomo}nika ministra posjetila je BiH s ciljem upoznavanja aktuelne politi~ke i ekonomske situacije u zemlji.

Tom prilikom odr`ana je prezentacija aktivnosti i uloge Komore, te je ukazano na njene osnovne ciljeve i zadatke. Gosti su imali priliku upoznati se sa konkretnim podacima o obimu vanjskotrgovinske razmjene BiH sa svijetom, s posebnim naglaskom na sektore u kojima je mogu}e unaprijediti privrednu saradnju izme|u dvije zemlje. Nakon prezentacije odr`ana je diskusija na kojoj su gosti iz Pakistana imali priliku kroz postavljanje konkretnih pitanja saznati detaljnije o privredi BiH i mogu}nostima ulaganja. Oblasti za koje su pokazali najvi{e interesovanja su svakako tekstilna industija, turizam i poljoprivreda.

Zahvaliv{i na gostoprimstvu, gosti iz Pakistana istakli su da je njihova posjeta Komori bila izuzetno produktivna i najavili su skoriji dolazak delegacije investitora koji ve} du`i niz godina pokazuju izuzetnu zainteresovanost za poslovanje u BiH.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.