Podr{ka Galija{evi}a [K Biha}

Oslobodjenje - - OGLASI -

Poslije sastanka s na~elnikom Op}ine Biha} mr. sci. Emd`adom Galija{evi}em, odr`anom pred 1. maj, javio nam se predsjednik [K Biha} i savezni selektor, ing. Kemal Osmanovi}:

“Zadovoljstvo mi je bilo upoznati na~elnika Galija{evi}a o na{em predstoje}em nastupu na 13. Premijer ligi koja je zakazana po~etkom juna u Neumu. [K Biha}, kao pobjednik prvenstva 2010. godine u Biha}u, ponovo gaji aspiracije za drugi naslov i zlato. Po kvalitetu, samo Bosnu vidimo kao mogu}u prepreku i dajemo joj ulogu blagog favorita, ali u jednom me~u sve je mogu}e. Iako nam je GM Hrvoje Stevi} pre{ao u protivni~ki tabor, na{li smo jo{ bolju zamjenu, najboljeg srbijanskog igra~a, GM Milo{a Perunovi}a, koji se nedavno sa EP-a plasirao na World Cup. Uz doma}e snage, Kadri}a, Kurajicu, Dizdarevi}a i Salihovi}a, napa{}emo tron. Mr. Galija{evi} nam je, u tom smislu, dao maksimalnu podr{ku i izrazio uvjerenje da }e Biha} nakon ~etiri godine ponovo vratiti pehar pored Une”.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.