Ubla`ite bronhitis

Oslobodjenje - - POMO] U KU]I -

Zreo ka{alj u najve}em broju slu~ajeva predstavlja sljede}i korak u toku prehlade ili gripe. Biljni preparati na bazi lista br{ljana razgra|uju veoma gust i `ilav sekret i na taj na~in olak{avaju njegovo izbacivanje iz bronhija. Isti efekt imaju i mukolitici koji sadr`e mirtol, sastojak eteri~nog ulja koje se dobija iz lista mirte. Kapsule na bazi prirodnog sastojka cineola podsti~u samo~i{}enje disajnih puteva i spre~avaju hroni~ne upale bronhija.

Te`ak bronhitis mo`e se razviti iz obi~nog ka{lja ili jake prehlade kada se na sluzoko`u napadnutu virusima nasele i bakterije. U ovom slu~aju morate da odete na pregled kod ljekara, jer tada djeluje samo antibiotik. Tipi~ni simptom je pove}ana sekrecija na osnovu trajne upale. Iz tog razloga iska{ljavate sekret koji je bio zalijepljen za bronhije. Do razvoja hroni~no-opstruktivnog bronhitisa mo`e do}i kada godinama “vu~ete” nelije~eni hroni~ni bronhitis. Ovaj tip bronhitisa naj~e{}e se javlja kod dugogodi{njih pu{a~a i uzrok su upravo cigarete. Pored konstantnog iska{ljavanja simptom opstruktivnog bronhitisa je i zvi`danje pri ka{ljanju. Lije~enje uni{tene strukture plu}a nije mogu}e. Postoje ipak metode za ubla`avanje simptoma, izme|u ostalog i ugradnja ventila u predjelu bronhija koja pobolj{ava izdisaj, odnosno izlazak vazduha iz plu}a.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.