Android prestigao iOS

Oslobodjenje - - KORAK NAPRIJED -

Operativni sistem kompanije iOS Apple je oduvijek bio na prvom mjestu kada je rije~ o reklamiranju u svijetu mobilnih ure|aja, ali u toku proteklog kvartala, Android je preuzeo vode}u poziciju. Na osnovu podataka sakupljenih u toku prvog kvartala 2014. godine, Opera Mediaworks je do{la do rezultata koji pokazuju da je Android zabilje`io 42,8 posto na svim mobilnim ure|ajima, uklju~uju}i pametne telefone i tablete.

Ovaj udio je porastao sa 37,7 posto, koliko je zabilje`eno u toku ~etvrtog kvartala pro{le godine. U istom vremenskom periodu, udio iOS smanjio se sa 43,4 na 38,2 posto.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.