Кой мо­же да ус­по­кои по­ло­же­ни­е­то

Capital - - ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА -

Страх. Па­ни­ка. То­ва се виж­да­ше по ули­ци­те в пе­тък, след ка­то доб­ре ор­кес­т­ри­ра­на­та ата­ка сре­щу Кор­по­ра­тив­на тър­гов­с­ка бан­ка (КТБ) пре­не­се при­тес­не­ни­я­та вър­ху ця­ла­та бан­ко­ва и фи­нан­со­ва сис­те­ма. По­тър­пев­ша се ока­за Пър­ва ин­вес­ти­ци­он­на бан­ка (ПИБ), ко­я­то в пе­тък съ­об­щи, че са­мо за един ден е из­п­ла­ти­ла 800 млн. лв. на ре­дя­щи­те се на опаш­ки хо­ра. А те бя­ха там, во­де­ни не от здрав ра­зум, а от страх и за­гу­ба на до­ве­рие, че по­ли­ти­ци­те и хо­ра­та, взи­ма­щи ре­ше­ни­я­та в дър­жа­ва­та, имат же­ла­ни­е­то и спо­соб­ност­та да се спра­вят с по­ло­же­ни­е­то.

На прак­ти­ка един-един­с­т­вен из­ли­шен, емо­ци­о­на­лен и най-важ­но­то не­под­п­ла­тен с фак­ти ко­мен­тар на пред­с­та­ви­тел на уп­рав­ля­ва­що­то мно­зин­с­т­во бе ка­мъ­че­то, ко­е­то ка­тур­на гриж­ли­во под­ре­де­на­та „ма­ши­на“, опит­ва­ща се да из­ве­де КТБ от про­паст­та, към ко­я­то я зап­ра­ти­ха враж­ду­ва­щи­те стра­ни - де­пу­та­тът Де­лян Пе­ев­с­ки и бан­ке­рът Цве­тан Ва­си­лев.

Ако в пър­вия ра­бо­тен ден след „кон­сер­ви­ра­не­то“на КТБ хо­ра­та при­та­и­ха дъх с на­деж­да, че ка­зу­сът е изо­ли­ран, са­мо ня­кол­ко дни по-къс­но ве­че неп­ре­ме­ре­ни­те из­каз­ва­ния на по­ли­ти­ци­те до­ве­до­ха до смър­то­нос­на­та ком­би­на­ция от страх и лип­са на до­ве­рие, ко­е­то ве­че на­ис­ти­на зап­лаш­ва бан­ко­ва­та сис­те­ма.

Дър­жа­ва­та за­се­га има ре­сур­са да по­мог­не на под­ло­же­ни­те на риск бан­ки.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.