ДЪЛГ НАВ­РЕ­МЕ

Capital - - НАВИГАТОР -

Бъл­га­рия има дос­тъп до вън­ш­ни­те па­за­ри въп­ре­ки нат­руп­ва­щи­те се вът­реш­ни проб­ле­ми. То­ва по­ка­за ус­пеш­но пла­си­ра­на­та най-го­ля­ма вън­ш­на еми­сия дълг, пус­ка­на ня­ко­га, в мо­мент на офор­мя­ща се се­ри­оз­на по­ли­ти­чес­ка и фи­нан­со­ва не­си­гур­ност. По­не за­се­га стра­на­та си оси­гу­ри вре­ме­нен лик­ви­ден бу­фер. На­би­ра­не­то на 1.493 мл­рд. ев­ро дълг прик­лю­чи в пос­лед­ния ден на пред­с­та­вя­не­то му пред по­тен­ци­ал­ни­те ин­вес­ти­то­ри (т.нар. ро­уд­шоу). Та­ка по­не ед­на важ­на за­да­ча, ко­я­то тряб­ва­ше да от­мет­не то­ва ина­че спор­но пра­ви­тел­с­т­во, е из­пъл­не­на. И то в пос­лед­ния въз­мо­жен до­бър мо­мент.

СНИМ­КА: ЦВЕ­ТЕ­ЛИ­НА БЕЛУТОВА

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.