ТЕРМИНАЛНИЯТ ИЗ­ХОД НА СТА­НИ­ШЕВ

Capital - - НАВИГАТОР -

Зад кри­ти­ки­те и ра­зо­ча­ро­ва­ни­е­то, как­то и зад оку­ра­жи­тел­ни­те ду­ми за ре­ше­ни­е­то на Сер­гей Ста­ни­шев да пред­по­че­те мяс­то­то на ев­ро­де­пу­та­та пред то­ва в На­род­но­то съб­ра­ние всъщ­ност стои ед­но и съ­що не­що. Об­лек­че­ние, че то­ва е стъп­ка към про­мя­на в БСП, а и в по­ли­ти­ка­та изоб­що. В ли­чен план за­ло­гът си­гур­но е го­лям, след ка­то Ста­ни­шев си поз­во­ли да пред­п­ри­е­ме не­що, ко­е­то мо­же да бъ­де оп­ре­де­ле­но ка­то срам­но. Въз­мож­ни­те обяс­не­ния за хо­да на пред­се­да­те­ля на БСП са две - спа­си­тел­но бяг­с­т­во в Брюк­сел или част от дъл­гос­роч­на стра­те­гия.

СНИМ­КА: НА­ДЕЖ­ДА ЧИПЕВА

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.