АВТОВОЗИ В АК­ТИ­ВЕН ПРО­ЦЕС НА ГНЕЗДЕНЕ

Capital - - НАВИГАТОР -

В Бъл­га­рия има око­ло 600 ав­то­во­за, твър­ди Ка­ло­ян Же­лев, мар­ке­тинг ди­рек­тор на съз­да­де­но­то ми­на­лия но­ем­в­ри обе­ди­не­ние Bul Trans Cars Cluster. То­зи па­зар е раз­по­къ­сан меж­ду мно­жес­т­во мал­ки соб­с­т­ве­ни­ци и то­ва не поз­во­ля­ва на­мес­ва­не­то на бъл­гар­с­ки­те ком­па­нии във ве­ри­ги­те на дос­тав­ки, ко­и­то се из­пъл­ня­ват от го­ле­ми меж­ду­на­род­ни спе­ди­то­ри и пре­воз­ва­чи. Иде­я­та от раз­д­ро­бе­на­та се­га кар­ти­на да се нап­ра­ви ко­ор­ди­ни­ра­на еди­ни­ца от автовози е ам­би­ци­оз­на, но има сми­съл.

СНИМ­КА: МА­РИЯ СЪ­БО­ТИ­НО­ВА

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.