ПО-ДОБ­РИ­ТЕ ПО­ЛИ­ТИ­ЦИ

Capital - - НАВИГАТОР -

Чет­вър­тък, 19 юни, ве­чер­та. Ня­кол­ко ча­са след ка­то по­топ от по­рой­ни дъж­до­ве е за­лял Се­ве­ро­из­точ­на Бъл­га­рия, кмет и ми­нис­тър-пред­се­да­тел се об­ви­ня­ват вза­им­но през ме­дии и со­ци­ал­ни мре­жи. Хо­ра­та в пос­т­ра­да­ли­те ра­йо­ни са в па­ни­ка, къ­щи­те им са на­вод­не­ни, ня­ма ток. Си­ту­а­ци­я­та е кри­тич­на, но ни­то дър­жа­ва­та, ни­то об­щи­ни­те имат ка­къв­то и да би­ло план за дейс­т­вие. Пър­ва­та ор­га­ни­зи­ра­на по­мощ ид­ва от­д­ру­га­де - от хо­ра, на ко­и­то то­ва не им е ра­бо­та­та. От доб­ро­вол­ци­те.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.