РУШАЩИЯТ СЕ ПА­МЕТ­НИК НА СПОНСОРА

Capital - - НАВИГАТОР -

Един ста­ди­он с на­ле­ти ос­но­ви, един во­дещ фут­бо­лен клуб с не­яс­но бъ­де­ще и още ня­кол­ко фе­де­ра­ции и от­бо­ри в очак­ва­не за за­гу­ба на спон­сор­с­т­во - то­ва е рав­нос­мет­ка­та за спор­та от одър­жа­вя­ва­не­то на Кор­по­ра­тив­на тър­гов­с­ка бан­ка (КТБ) и ата­ка­та сре­щу ма­жо­ри­тар­ния й соб­с­т­ве­ник Цве­тан Ва­си­лев в пос­лед­ни­те две сед­ми­ци. В сфе­ра, в ко­я­то КТБ се бе­ше раз­п­рос­т­ря­ла ма­щаб­но в пос­лед­ни­те го­ди­ни, сът­ре­се­ни­я­та ве­че са на­ли­це.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.