Пар­ти­и­те пред­ла­гат пред­с­роч­ни­те из­бо­ри да са на 5 ок­том­в­ри 2014 г.

Capital - - СЕДМИЦАТА -

Пар­ла­мен­тар­ни­те пар­тии без „Ата­ка“, но в при­със­т­ви­е­то на Ни­ко­лай Ба­ре­ков от ББЦ (кой­то се по­я­ви не­по­ка­нен) се раз­б­ра­ха в пе­тък да пред­ло­жат на пре­зи­ден­та Ро­сен Плев­не­ли­ев пред­с­роч­ни­те из­бо­ри да са на 5 ок­том­в­ри. Те мо­же­ха да из­би­рат меж­ду три да­ти, ко­и­то са­ми оп­ре­де­ли­ха де­сет дни по-ра­но на за­се­да­ние на КСНС - 28 сеп­тем­в­ри, 5 ок­том­в­ри и 12 ок­том­в­ри. ГЕРБ меж­дув­ре­мен­но пред­ло­жи­ха и 14 сеп­тем­в­ри. Из­б­ра­на­та да­та съв­па­да с праз­ни­ка на мю­сюл­ма­ни­те Ра­ма­зан бай­рям. Ако Пла­мен Оре­шар­с­ки се съ­об­ра­зи с пред­ва­ри­тел­ни­те за­яв­ки от БСП, че тряб­ва да по­да­де ос­тав­ка два ме­се­ца пре­ди из­бо­ри­те, то­ва оз­на­ча­ва, че ще се от­тег­ли най-къс­но на 5 ав­густ, но мо­же да ста­не и по-ра­но. При­чи­на­та е, че след то­ва след­ва ру­лет­ка с връч­ва­не на ман­да­ти на три пар­ла­мен­тар­ни гру­пи, ко­и­то да опи­тат да съз­да­дат пра­ви­тел­с­т­во и ед­ва след то­ва се раз­пус­ка пар­ла­мен­тът. Ако про­це­ду­ра­та се за­ба­ви, ще се скъ­си жи­во­тът на слу­жеб­но­то пра­ви­тел­с­т­во.

СНИМ­КА: ГЕ­ОР­ГИ КОЖУХАРОВ

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.