Об­щи­ни­те мо­лят за от­с­роч­ка за так­са смет 77.8

Capital - - СЕДМИЦАТА -

ПРИ­ТЕС­НЕ­НИЯ Но­ва­та ме­то­ди­ка за из­чис­ля­ва­не на так­са смет мо­же да съз­да­де по­ве­че проб­ле­ми, вмес­то да ре­ши ста­ри­те, ако вле­зе в си­ла от до­го­ди­на. То­ва опа­се­ние из­ра­зя­ват об­щи­ни­те, след ка­то Ми­нис­тер­с­т­во­то на фи­нан­си­те пуб­ли­ку­ва за об­щес­т­ве­но об­съж­да­не про­ек­топ­ро­ме­ни­те в За­ко­на за мес­т­ни­те да­нъ­ци и так­си и ме­то­ди­ка за из­чис­ля­ва­не на так­са смет. Цел­та на пред­ло­же­ни­те из­ме­не­ния е да се въ­ве­де по-спра­вед­лив на­чин за оп­ре­де­ля­не­то на так­са­та, тъй ка­то в мо­мен­та тя ма­со­во се из­чис­ля­ва на ба­за да­нъч­на­та оцен­ка или от­чет­на­та стой­ност на нед­ви­жи­ми­те имо­ти вмес­то спо­ред ге­не­ри­ра­но­то ко­ли­чес­т­во от­па­дъ­ци. Биз­не­сът оба­че нас­то­я­ва за про­мя­на­та от го­ди­ни. млн. лв. (0.14%) е на­рас­нал об­щи­ят кре­ди­тен пор­т­фейл за биз­не­са и до­ма­кин­с­т­ва­та през май спо­ред БНБ. На го­диш­на ба­за ръс­тът е 1.84%.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.