„Нес­т­ле Бъл­га­рия“ин­вес­ти­ра 12.8 млн. лв. в но­ва ли­ния за шо­ко­лад

Capital - - СЕДМИЦАТА - СНИМ­КА: ВЕЛКО АН­ГЕ­ЛОВ

„Нес­т­ле Бъл­га­рия“от­к­ри ли­ни­я­та си за про­из­вод­с­т­во на нов вид шо­ко­ла­дов де­серт - Kit Kat Double Caramel, в со­фийс­кия си за­вод. Той ще се про­из­веж­да са­мо в Бъл­га­рия и ще се из­на­ся за це­лия свят. Ин­вес­ти­ци­я­та е на стой­ност 12.8 млн. лв. Око­ло 70% от про­из­ве­де­ни­те в Бъл­га­рия шо­ко­ла­до­ви из­де­лия на гру­па­та и око­ло 30% от сла­до­ле­да са пред­наз­на­че­ни за из­нос. През пос­лед­ни­те де­сет го­ди­ни ком­па­ни­я­та е ин­вес­ти­ра­ла 146 млн. лв. в Бъл­га­рия, а през 2012-2013 - 35.2 млн. лв. тряб­ва да са с кли­ма­ти­ци и ми­ни­мум ка­те­го­рия „Ев­ро 4“.

Аме­ри­кан­с­ка­та ком­па­ния Abbott Laboratories е на път да за­ку­пи рус­кия фар­ма­цев­ти­чен про­из­во­ди­тел Veropharm за бли­зо 495 млн. до­ла­ра, съ­об­ща­ва Reuters. Veropharm е един от най-го­ле­ми­те рус­ки про­из­во­ди­те­ли на ле­кар­с­т­ва, има па­зар­на ка­пи­та­ли­за­ция от 300 млн. до­ла­ра и раз­по­ла­га с три фар­ма­цев­тич­ни пред­п­ри­я­тия в Пок­ров,

Бел­го­род и Во­ро­неж.

Ав­с­т­рийс­ки­ят про­из­во­ди­тел на по­луп­ро­вод­ни­ци AMS е на ра­нен етап от пре­го­во­ри за по­куп­ка на гер­ман­с­ка­та ком­па­ния Dialog Semiconductor, съ­об­ща­ва Reuters. Евен­ту­ал­на сдел­ка меж­ду ав­с­т­рийс­кия и гер­ман­с­кия про­из­во­ди­тел се оце­ня­ва на 4.7 мл­рд. до­ла­ра, пи­ше Financial Times. Сли­ва­не на две­те ком­па­нии би съз­да­ло дру­жес­т­во с го­диш­ни про­даж­би от 1.4 мл­рд. до­ла­ра.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.