ББР ще има нов над­зо­рен съ­вет

Capital - - СЕДМИЦАТА - СНИМ­КА: АНЕ­ЛИЯ НИ­КО­ЛО­ВА

Нов над­зо­рен съ­вет мо­же да има от юли Бъл­гар­с­ка­та бан­ка за раз­ви­тие (ББР). В не­го по ин­фор­ма­ция на „Ка­пи­тал Daily“ще вля­зат ико­но­мис­тът Ни­ко­лай Не­нов­с­ки (на сним­ка­та), на­чал­ни­кът на по­ли­ти­чес­кия ка­би­нет на фи­нан­со­вия ми­нис­тър Де­ни­ца Ки­ро­ва и из­пъл­ни­тел­ни­ят ди­рек­тор на Аген­ци­я­та за при­ва­ти­за­ция Емил Ка­ра­ни­ко­лов. Из­бо­рът тряб­ва да ста­не на нас­ро­че­но за на­ча­ло­то на юли об­що съб­ра­ние на ак­ци­о­не­ри­те. Бъл­гар­с­ка­та на­род­на бан­ка пред­с­та­ви ББР ка­то ед­на­та от две­те ин­с­ти­ту­ции (за­ед­но с Фон­да за га­ран­ти­ра­не на вло­го­ве­те), ко­и­то мо­же да на­ци­о­на­ли­зи­рат КТБ, ко­я­то пос­та­ви под спе­ци­а­лен над­зор на 20 юни.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.