СДЕЛ­КИ И ПРО­ЕК­ТИ

Capital - - СЕДМИЦАТА -

Опаз­ва­не­то на во­ди­те и би­о­раз­но­об­ра­зи­е­то ще бъ­дат фи­нан­си­ра­ни с над 18 млн. ев­ро без­въз­мез­д­на по­мощ от ЕС по прог­ра­ми­те „Ин­тег­ри­ра­но уп­рав­ле­ние на мор­с­ки­те и вът­реш­ни­те во­ди“и „Би­о­ло­гич­но раз­но­об­ра­зие и еко­сис­тем­ни ус­лу­ги“. Пър­ви­те по­ка­ни ще бъ­дат обя­ве­ни в на­ча­ло­то на юли. За под­к­ре­па в еко­ми­нис­тер­с­т­во­то мо­гат да кан­ди­дат­с­т­ват на­ци­о­нал­ни и мес­т­ни ор­га­ни, об­щи­ни, на­уч­ни, из­с­ле­до­ва­тел­с­ки, об­ра­зо­ва­тел­ни ин­с­ти­ту­ции, неп­ра­ви­тел­с­т­ве­ни ор­га­ни­за­ции. Во­дещ про­ек­та тряб­ва да е бъл­гар­с­ка ор­га­ни­за­ция.

Об­щи­на Плов­див пус­на кон­курс за об­с­луж­ва­не­то на се­дем мар­ш­рут­ни ли­нии в гра­да за след­ва­щи­те 8 го­ди­ни. Кан­ди­да­ти­те тряб­ва да пред­с­та­вят офер­ти­те си до 20 юли. Ав­то­бу­си­те по ли­ни­и­те тряб­ва да са 37, ка­то шест от тях да бъ­дат обо­руд­ва­ни за хо­ра с на­ма­ле­на под­виж­ност. Пре­воз­ни­те сред­с­т­ва

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.