Тelekom Austria от­пи­са 400 млн. ев­ро за­ра­ди Mtel

Capital - - СЕДМИЦАТА -

ОЦЕН­КА Тelekom Austria ще от­пи­ше бли­зо 400 млн. ев­ро от оцен­ка­та за бъл­гар­с­ко­то си зве­но „Мо­бил­тел“. При­чи­ни­те за пре­о­цен­ка­та са уве­ли­ча­ва­не на сред­ноп­ре­тег­ле­на­та це­на на ка­пи­та­ла в „Мо­бил­тел“, ко­е­то по­ни­жа­ва стой­ност­та на бъл­гар­с­ко­то дру­жес­т­во, про­мя­на на прог­но­зи­ра­на­та сред­нос­роч­но мак­ро­и­ко­но­ми­чес­ка об­с­та­нов­ка в Бъл­га­рия, как­то и дру­ги свър­за­ни ефек­ти на па­за­ра, по­соч­ват от ав­с­т­рийс­ка­та ком­па­ния в съ­об­ще­ние на ин­тер­нет стра­ни­ца­та си. Те­зи фак­то­ри са пов­ли­я­ли на от­пис­ва­не­то на част от стой­ност­та на бъл­гар­с­кия опе­ра­тор в сче­то­вод­ния ба­ланс на Telekom Austria.

145

130

115

100

85

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.