Мол­до­ва, Гру­зия и Ук­рай­на под­пи­са­ха пар­т­ньор­с­ки спо­ра­зу­ме­ния с ЕС

Capital - - СЕДМИЦАТА - СНИМ­КА: REUTERS

ЕС под­пи­са на 27 юни спо­ра­зу­ме­ни­я­та за асо­ци­и­ра­не с Гру­зия и Мол­до­ва и ико­но­ми­чес­ка­та част от спо­ра­зу­ме­ни­е­то с Ук­рай­на (по­ве­че на 28 стр.). Те ще сб­ли­жат три­те бив­ши съ­вет­с­ки ре­пуб­ли­ки със За­па­да как­то ико­но­ми­чес­ки, та­ка и по­ли­ти­чес­ки. В съ­що­то вре­ме Ал­ба­ния по­лу­чи офи­ци­а­лен ста­тут на дър­жа­ва - кан­ди­дат-член­ка на ЕС, на 24 юни. Про­це­сът по при­съ­е­ди­ня­ва­не оба­че ще про­дъл­жи дъл­го.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.