Пре­ми­е­рът на Ирак се от­ка­за от ка­би­нет на на­ци­о­нал­но­то един­с­т­во

Capital - - СЕДМИЦАТА -

КРИ­ЗА Ирак­с­ки­ят пре­ми­ер Ну­ри ал Ма­ли­ки за­я­ви, че ня­ма да се огъ­не под меж­ду­на­род­ния на­тиск да фор­ми­ра пра­ви­тел­с­т­во на на­ци­о­нал­но обе­ди­не­ние с цел ов­ла­дя­ва­не на су­нит­с­кия бунт в се­вер­на­та част на стра­на­та. Спо­ред не­го то­ва би бил про­ти­во­кон­с­ти­ту­ци­о­нен прев­рат. Изяв­ле­ни­е­то на Ма­ли­ки бе нап­ра­ве­но ден след по­се­ще­ни­е­то на дър­жав­ния сек­ре­тар на САЩ Джон Ке­ри в Ирак. При ви­зи­та­та си той при­зо­ва за спо­ра­зу­ме­ние меж­ду су­ни­ти­те, ши­и­ти­те и кюр­ди­те. Ке­ри съ­що та­ка по­се­ти ав­то­ном­ния Ирак­с­ки Кюр­дис­тан и при­зо­ва ли­де­ри­те там да не се от­тег­лят от по­ли­ти­чес­кия про­цес в Баг­дад. Въз­пол­з­вай­ки се от ха­о­са след мощ­но­то нас­тъп­ле­ние на те­ро­рис­ти­те от „Ис­лям­с­ка дър­жа­ва в Ирак и Ле­ван­та“(ИДИЛ), кюр­ди­те ус­пя­ха да по­е­мат кон­т­ро­ла над клю­чо­вия се­ве­рен град Кир­кук. При­хо­ди­те от неф­те­ни­те на­хо­ди­ща там мо­же да се ока­жат мно­го по-го­ле­ми от ка­къв­то и да би­ло бю­джет, пре­дос­та­вен от пра­ви­тел­с­т­во­то в Баг­дад. По то­зи на­чин Ирак­с­ки Кюр­дис­тан мо­же да нап­ра­ви убе­ди­тел­на крач­ка към зат­вър­ж­да­ва­не на не­за­ви­си­мост­та си. Съ­щев­ре­мен­но нас­тъп­ле­ни­е­то на ИДИЛ към Баг­дад про­дъл­жа­ва.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.