Чуж­ди жур­на­лис­ти бя­ха осъ­де­ни на 7 го­ди­ни зат­вор в Еги­пет

Capital - - СЕДМИЦАТА -

ФАРС Еги­пет­с­ки съд осъ­ди на по се­дем го­ди­ни зат­вор три­ма жур­на­лис­ти от ка­тар­с­кия но­ви­нар­с­ки ка­нал Al Jazeera по об­ви­не­ния, че са раз­п­рос­т­ра­ня­ва­ли фал­ши­ви но­ви­ни и са под­к­ре­пя­ли ис­ля­мис­т­ка­та ор­га­ни­за­ция „Мю­сюл­ман­с­ки бра­тя“пос­ред­с­т­вом па­ри, обо­руд­ва­не и ин­фор­ма­ция. Мо­ха­мед Фа­дел Фах­ми, кой­то има еги­пет­с­ко и ка­над­с­ко граж­дан­с­т­во и бе­ше шеф на бю­ро­то на те­ле­ви­зи­я­та в Кай­ро, ав­с­т­ра­лийс­ки­ят му ко­ле­га Пи­тър Грест и егип­тя­ни­нът Ба­хер Мо­ха­мед от­х­вър­лят об­ви­не­ни­я­та и ще об­жал­ват при­съ­ди­те. Три­ма­та бя­ха за­дър­жа­ни пре­ди шест ме­се­ца. От пра­во­за­щит­на­та ор­га­ни­за­ция Amnesty International опис­ват про­це­са ка­то „от­мъс­ти­тел­но прес­лед­ва­не на жур­на­лис­ти са­мо за то­ва, че са си вър­ши­ли ра­бо­та­та“. В офи­ци­ал­но ста­но­ви­ще от Al Jazeera оп­ре­де­ли­ха при­съ­ди­те ка­то „про­тив­ни на ло­ги­ка­та, здра­вия ра­зум и на вся­как­во по­до­бие на пра­во­съ­дие“. Те­ле­ви­зи­я­та бе­ше спря­на в Еги­пет, след ка­то влас­ти­те я об­ви­ни­ха в из­лъч­ва­не на ре­пор­та­жи, сим­па­ти­зи­ра­щи на „Мю­сюл­ман­с­ки бра­тя“. Ме­ди­а­та от­х­вър­ля об­ви­не­ни­я­та ка­то прис­т­рас­т­ни. На съ­щия про­цес за­доч­но бя­ха осъ­де­ни още три­ма чуж­ди жур­на­лис­ти.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.