Край­но­дес­ни­те не ус­пя­ха да сфор­ми­рат гру­па в ЕП

Capital - - СЕДМИЦАТА -

НЕ­УС­ПЕХ Френ­с­ки­ят „На­ци­о­на­лен фронт“не ус­пя да сфор­ми­ра гру­па с ан­ти­ев­ро­пейс­ка на­со­че­ност в Ев­ро­пейс­кия пар­ла­мент. Сро­кът за то­ва бе­ше втор­ник ве­чер, а за цел­та тряб­ва­ше да бъ­дат прив­ле­че­ни по­не 25 де­пу­та­ти от най-мал­ко 7 стра­ни член­ки. В пос­лед­ния мо­мент оба­че ли­де­рът на френ­с­ки­те ев­ро­фо­би Ма­рин льо Пен из­гу­би клю­чо­вия си съ­юз­ник – хо­лан­д­с­ка­та Пар­тия на сво­бо­да­та. Раз­ри­вът нас­тъ­пи, след ка­то ста­на яс­но, че пред­с­та­ви­те­ли на „На­ци­о­на­лен фронт“са во­ди­ли раз­го­во­ри с край­но­дяс­на пол­с­ка пар­тия, об­ви­не­на в ан­ти­се­ми­ти­зъм и ом­ра­за към же­ни­те. Ев­ро­пейс­ки­те пра­ви­ла поз­во­ля­ват сфор­ми­ра­не­то на гру­па по вся­ко вре­ме след пър­ва­та се­сия на пар­ла­мен­та.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.