Осъ­ди­ха бив­шия гла­вен ре­дак­тор на News of the World

Capital - - СЕДМИЦАТА -

ОБ­ВИ­НЕ­НИЯ Бив­ши­ят го­во­ри­тел на бри­тан­с­кия пре­ми­ер Дей­вид Ка­ме­рън Ан­ди Ко­ул­сън бе приз­нат за ви­но­вен за­ра­ди под­с­луш­ва­ни­я­та, до­ка­то е бил гла­вен ре­дак­тор на News of the World. Об­ви­не­ни­я­та сре­щу не­го са в за­го­вор и има ве­ро­ят­ност да ле­жи в зат­во­ра. Скан­да­лът с таб­ло­и­да News of the World из­бух­на, след ка­то ста­на яс­но, че жур­на­лис­ти­те от из­да­ни­е­то не­за­кон­но са под­с­луш­ва­ли и сле­де­ли лич­на­та ко­му­ни­ка­ция на по­ли­ти­ци, из­вес­т­ни лич­нос­ти, как­то и на жер­т­ви на прес­тъп­ле­ния. Под­с­луш­ва­ни­я­та са би­ли из­вър­ш­ва­ни в пе­ри­о­да 2000 - 2006 г. и са за­ся­га­ли сто­ти­ци хо­ра, вклю­чи­тел­но зна­ме­ни­тос­ти ка­то бри­тан­с­кия принц Ха­ри и съп­ру­га­та на принц Уи­лям - Кейт Ми­дъл­тън.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.