Пол­с­ко­то пра­ви­тел­с­т­во по­лу­чи вот на до­ве­рие

Capital - - СЕДМИЦАТА -

СКАН­ДАЛ Пра­ви­тел­с­т­во­то на пре­ми­е­ра До­налд Туск по­лу­чи вот на до­ве­рие от пол­с­кия пар­ла­мент. Туск при­бяг­на до та­зи мяр­ка, след ка­то тай­ни за­пи­си от раз­го­во­ри на ви­со­ко­пос­та­ве­ни дър­жав­ни слу­жи­те­ли по­то­пи­ха Пол­ша в най-теж­ка­та по­ли­ти­чес­ка кри­за от го­ди­ни. Из­точ­ни­кът на се­ри­я­та скан­дал­ни за­пи­си е спи­са­ние Wprost. В един от тях вът­реш­ни­ят ми­нис­тър Бар­т­ло­мей Шен­ке­вич и пред­се­да­те­лят на цен­т­рал­на­та бан­ка Ма­рек Бел­ка об­съж­дат въз­мож­на под­к­ре­па за бю­джет­на­та по­ли­ти­ка на пра­ви­тел­с­т­во­то в за­мя­на на ос­тав­ка­та на то­га­ваш­ния ми­нис­тър на фи­нан­си­те Яцек Рос­тов­с­ки. В друг за­пис пол­с­ки­ят вън­шен ми­нис­тър Ра­дос­лав Си­кор­с­ки каз­ва, че съ­ю­зът със САЩ е вре­ден.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.