Ба­ре­ков без Це­цо (ББЦ)

Capital - - КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ // МНЕНИЯ - Мом­чил МИ­ЛЕВ

След ка­то КТБ ми­на под спе­ци­а­лен над­зор, ли­де­рът на „Бъл­га­рия без цен­зу­ра“ряз­ко сме­ни то­на сре­щу своя дос­ко­ро­шен бла­го­де­тел „Труд­но е да се ка­же, че аз съм съз­дал Ба­ре­ков. Раз­би­ра се, той из­пол­з­ва плат­фор­ма­та на ТВ7. По­ли­ти­чес­ки­ят про­ект не бе­ше фи­нан­си­ран. Фи­нан­си­ра­но бе­ше ри­а­ли­ти шо­у­то, с ко­е­то той на прак­ти­ка стар­ти­ра.“

Пре­ди око­ло сед­ми­ца в пре­да­ва­не­то „120 ми­ну­ти“на bTV ма­жо­ри­тар­ни­ят соб­с­т­ве­ник на пос­та­ве­на­та под спе­ци­а­лен над­зор Кор­по­ра­тив­на тър­гов­с­ка бан­ка (КТП) Цве­тан Ва­си­лев най-нак­рая с по­ло­вин ус­та приз­на то­ва, ко­е­то бе­ше оче­вид­но за всич­ки: че той е един от ос­нов­ни­те по­ли­ти­чес­ки ин­же­не­ри на пар­тий­ния про­ект „Бъл­га­рия без цен­зу­ра“. Ако оба­че прос­ле­ди­те ево­лю­ци­я­та на пуб­лич­но­то го­во­ре­не на Ни­ко­лай Ба­ре­ков през пос­лед­ни­те дни, ед­ва ли ще ос­та­не­те с впе­чат­ле­ни­е­то, че но­ви­ят по­ли­тик му е осо­бе­но бла­го­да­рен за то­ва. Ве­ро­ят­но про­во­ки­ра­на от нас­то­я­щия ба­ланс на си­ли­те в сб­лъ­съ­ка Ва­си­лев - Пе­ев­с­ки, ри­то­ри­ка­та на бив­шия те­ле­ви­зи­о­нен во- дещ тър­пи ряз­ка тран­с­фор­ма­ция и се сто­вар­ва ка­то чук вър­ху бив­шия му фи­нан­сов бла­го­де­тел. Пър­во­то, ко­е­то пра­ви впе­чат­ле­ние, е, че из­вед­нъж Ба­ре­ков на­по­и­тел­но за­поч­ва да бъ­де ци­ти­ран на чел­на­та стра­ни­ца на аген­ция ПИК, про­чу­ла се ка­то ру­пор на „ус­пе­лия млад мъж“и не­ус­пял ди­рек­тор на ДАНС Пе­ев­с­ки. „Все­ки в ТВ7, кой­то взе­ме стра­на­та на Цве­тан Ва­си­лев сре­щу мен, из­пъл­ня­ва не­го­ва­та по­ръч­ка! Мар­тин Кар­бов­с­ки по­лу­ча­ва по 140 000 ле­ва на ме­сец по до­го­вор с ТВ7 са­мо за не­го­во­то пре­да­ва­не! Кар­бов­с­ки да из­ле­зе и да ка­же кой му пла­ща те­зи па­ри и как­ва е връз­ка­та му с Цве­тан Ва­си­лев“, каз­ва ли­де­рът на ББЦ пред жъл­тия сайт.

От дру­га стра­на пък, Ба­ре­ков из­вед­нъж се оказ­ва пер­со­на нон гра­та в TV7, ко­я­то той ог­ла­вя­ва­ше, пре­ди да се впус­не в деб­ри­те на бъл­гар­с­ка­та по­ли­ти­ка, и ко­я­то яв­но ос­та­ва в ор­би­та­та на бан­ке­ра „под спе­ци­а­лен над­зор“. „TV7 цен­зу­ри­ра ли­де­ра на ББЦ Ни­ко­лай Ба­ре­ков, ка­то от­ме­ни пла­ни­ра­но за вче­ра не­го­во учас­тие в пре­да­ва­не на те­ле­ви­зи­я­та“, алар­ми­ра близ­ки­ят до Пе­ев­с­ки вес­т­ник „Мо­ни­тор“още в не­де­ля. Ня­кол­ко дни по­къс­но в ин­тер­вю за БНТ са­ми­ят Ба­ре­ков съ­що об­ви­ни бив­ша­та си те­ле­ви­зия, че го цен­зу­ри­ра и че се прев­ръ­ща в ос на кон­ф­лик-

Ме­дий­на

сер­гия

та меж­ду Ва­си­лев и Пе­ев­с­ки.

Всъщ­ност ох­лад­ня­ва­не­то на про­хож­да­щия по­ли­ти­чес­ки ли­дер към соб­с­т­ве­ни­ка на КТБ да­ти­ра още от края на ми­на­ла­та сед­ми­ца, ко­га­то БНБ ре­ши да пос­та­ви бан­ка­та под спе­ци­а­лен над­зор. „Поз­д­ра­вя­вам БНБ, че се на­ме­си, се­га и Ца­ца­ров тряб­ва да сто­ри то­ва“, из­не­над­ва­що обя­ви Ба­ре­ков още в пе­тък, ци­ти­ран от в. „24 ча­са“. „Из­то­че­ни са меж­ду 2 и 4 ми­ли­ар­да. Дейс­т­ви­я­та на ме­ни­дж­мън­та на бан­ка­та е прес­тъп­ле­ние от ви­да на све­тов­на­та из­ма­ма на Бър­нард Ма­доф. Мо­же да са би­ли съз­да­ва­ни ку­хи фир­ми, ко­и­то да из­точ­ват фи­нан­со­во КТБ. Нуж­ни са спеш­ни про­вер­ки и на бан­ке­ри, и на бан­ки, и на по­ли­ти­ци“, твър­ди в из­каз­ва­не­то си ли­де­рът на ББЦ. Но ако при­е­мем за чис­та мо­не­та твър­де­ни­е­то на Цве­тан Ва­си­лев от ма­гис­т­рал­но­то му ин­тер­вю за bTV, че при на­пус­ка­не­то на TV7 Ба­ре­ков е по­лу­чил на из­п­ро­во­дяк „един бо­нус“, то въп­рос­но­то раз­с­лед­ва­не на дър­жав­но­то об­ви­не­ние тряб­ва да се за­ни­мае и с най­но­ва­та звез­да на бъл­гар­с­кия по­ли­ти­чес­ки не­бос­к­лон.

Кул­ми­на­ци­я­та в пи­ру­е­та на Ба­ре­ков сре­щу бив­шия му гос­по­дар са дейс­т­ви­я­та на не­го­ва­та фир­ма „Ноу фрем ме­дия Бъл­га­рия“, ко­я­то в чет­вър­тък по­ис­ка от Со­фийс­ки град­с­ки съд фа­лит на ТВ7 и News 7 (на стр. 45). Май все пак „всич­ко е па­ри, при­я­те­лю“.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.