Пар­ла­мент със за­къс­ни­тел

Capital - - КОМЕНТАРИ АНАЛИЗИ -

На­ме­са­та на ДПС в биз­нес сре­да­та в мо­мен­та е по­ли­ти­чес­ко без­чес­тие.

Дър­жа­ва­та се връ­ща ка­то кон­т­ро­льор в тю­тю­не­ва­та ин­дус­т­рия. Ан­ти­мо­но­пол­ни­ят ре­гу­ла­тор се сли­ва с то­зи за за­щи­та на пот­ре­би­те­ли­те. Над­зо­рът вър­ху фир­ми­те за бър­зи кре­ди­ти се прех­вър­ля от цен­т­рал­на­та бан­ка към Ко­ми­си­я­та по фи­нан­сов над­зор. Ог­ра­ни­че­ни­я­та за оф­шор­ни­те фир­ми и ра­бо­та­та им в Бъл­га­рия поч­ти се пре­мах­ват.

То­ва са са­мо част от за­ко­но­ви­те про­ме­ни, об­съж­да­ни в пар­ла­мен­та през пос­лед­ни­те дни по спеш­ност, след ка­то бя­ха вне­се­ни от де­пу­та­ти от ДПС. Меж­ду от­дел­ни­те нор­ма­тив­ни хо­до­ве на пръв пог­лед ня­ма ни­що об­що. Обе­ди­ня­ва ги са­мо то­ва, че се пра­вят в пос­лед­ния мо­мент пре- ди раз­па­да на то­ва уп­рав­ле­ние и че са ини­ци­и­ра­ни от ед­на и съ­ща пар­тия, по­ве­че­то - да­же от един и същ чо­век (Йор­дан Цо­нев). Га­ран­ция, че те ще бъ­дат при­е­ти и ще вля­зат в си­ла, за­се­га ня­ма. До­ри и да не са всич­ки оба­че, ня­кои ще ус­пе­ят. А опи­тът до­се­га со­чи, че имен­но дейс­т­ви­я­та, пред­п­ри­е­ти от ед­на власт в пос­лед­ни­те й се­кун­ди, чес­то имат вред­ни, трай­ни и до­ри раз­ру­ши­тел­ни пос­лед­с­т­вия. По прос­та­та при­чи­на, че обик­но­ве­но кой­то на­тис­ка за раз­мес­т­ва­ния от то­зи по­ря­дък, не мис­ли за пос­лед­с­т­ви­я­та, а за ве­че по­е­ти ан­га­жи­мен­ти или за дъл­гос­роч­но внед­ря­ва­не на свои хо­ра във власт­та, или за не­чий мо­мен- тен ко­мер­си­а­лен ин­те­рес.

Как­ви ще са пос­лед­с­т­ви­я­та от нор­ма­тив­ни­те про­ме­ни за все­ки сек­тор, кой­то в мо­мен­та е на при­цел, със си­гур­ност ще се раз­бе­ре, но след вре­ме. То­ест в мо­мен­та бъл­гар­с­ки­ят пар­ла­мент ра­бо­ти ка­то бом­ба с ча­сов­ни­ков ме­ха­ни­зъм - за­ла­га бъ­де­щи проб­ле­ми, не­яс­но до­кол­ко ре­ши­ми. А то­ва още вед­нъж до­каз­ва пъл­на­та бе­зот­го­вор­ност на го­ля­ма част от де­пу­та­ти­те и кон­к­рет­но на те­зи от ДПС.

Да се от­тег­лиш от власт­та, ос­та­вяй­ки важ­ни­те ре­ше­ния на след­ва­щия, по­каз­ва по­ли­ти­чес­ка чест. Да дра­щиш със зъ­би и нок­ти за пос­лед­ни­те пар­че­та от нея е ал­ч­ност на дреб­но.

ИЛЮС­Т­РА­ЦИЯ: МИ­ХА­ИЛ ВЪЛКАНОВ

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.