DMS Дър­жа­ва

Capital - - КОМЕНТАРИ АНАЛИЗИ -

Тра­ге­ди­и­те във Вар­на и Доб­рич тряб­ва да ста­нат по­вод за ра­ди­кал­на про­мя­на на ре­ак­ци­я­та при кри­зи.

По­ро­ен ва­леж, дъжд, кой­то на­по­я­ва обил­но поч­ва­та, лип­са на въз­мож­ност во­да­та да се от­ти­ча или не­из­п­ра­вен во­до­ем. То­ва са не­об­хо­ди­ми­те ус­ло­вия, ко­и­то пре­диз­вик­ват на­вод­не­ния. И ако при пър­ви­те две от тях чо­веш­ки­ят фак­тор не иг­рае ро­ля, за дру­ги­те две той е от клю­чо­во зна­че­ние, за да се на­ма­ли ефек­тът от бед­с­т­ви­е­то. И въп­ре­ки че близ­ка­та ис­то­рия пом­ни ня­кол­ко вод­ни тра­ге­дии с фа­та­лен за­вър­шек, по­у­ки­те от тях дър­жат вла­га мак­си­мум до­ка­то се из­ри­не кал­та в по­то­пе­ни­те къ­щи. Ще­ти­те и жер­т­ви­те от на­вод­не­ни­е­то във Вар­на и Доб­рич са­мо до­каз­ват, че по­роч­ни­ят кръг на бе­зот­го­вор­ност не е пре­къс­нат.

След ня­кол­ко уни­що­жи­тел­ни по­то­па ве­че е яс­но как­ва е ро­ля­та на раз­лич­ни­те ин­с­ти­ту­ции, зас­та­ва­щи ин­ди­рек­т­но на пъ­тя на во­да­та, къ­де хо­ра­та не би­ва да ст­ро­ят къ­щи, кой кон­т­ро­ли­ра съ­о­ръ­же­ни­я­та, как­ви са за­да­чи­те на опе­ра­то­ри­те на язо­ви­ри­те. Проб­ле­мът оба­че ос­та­ва все та­ка нег­ли­жи­ран с ар­гу­мен­ти­те лип­са на па­ри и ек­с­пер­ти­за или кри­во­раз­б­ра­но со­ци­ал­но на­миг­ва­не към част от на­се­ле­ни­е­то. Та­ка връз­ка­та меж­ду от­дел­ни­те пре­ван­тив­ни про­це­си се къ­са и въп­ре­ки че съ­щес­т­ву­ват, на прак­ти­ка те се оказ­ват не­ра­бо­те­щи.

Не­ра­бо­те­щи се ока­за­ха и пла­но­ве­те на об­щи­ни­те за дейс­т­вие в кри­зис­ни си­ту­а­ции. От­го­вор­ни­те ин­с­ти­ту­ции из­г­леж­да­ха ка­то стра­нич­ни наб­лю­да­те­ли, ко­и­то не мо­гат да ор­га­ни­зи­рат до­ри на­лич­ни- те си ре­сур­си. И все пак има­ше лъч на­деж­да. Хо­ра от об­щи­на­та в Пер­ник се при­те­ко­ха на по­мощ във Вар­на. Доб­ро­вол­ци ин­вес­ти­ра­ха вре­ме­то, тру­да и сред­с­т­ва­та си, за да за­пъл­нят ва­ку­у­ма на от­със­т­ва­ща­та дър­жа­ва. Но то­ва е мал­ка уте­ха, ако тра­ге­ди­и­те във Вар­на и Доб­рич не ста­нат по­вод за ра­ди­кал­на про­мя­на на ре­ак­ци­я­та при кри­зи. Ако не пос­лед­ва пъл­но раз­с­лед­ва­не на ви­нов­ни­ци­те. Ако не за­поч­нем да прес­лед­ва­ме вся­ка про­я­ва на без­дейс­т­вие на власт­та.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.