ПА­НИ­КА­ТА Е ПО-ГО­ЛЯ­МА ОТ ПРОБ­ЛЕ­МА

Ата­ка­та се пре­не­се и към ПИБ, но дър­жа­ва­та ре­а­ги­ра бър­зо и обя­ви пъл­на фи­нан­со­ва под­к­ре­па

Capital - - ТЕМА НА БРОЯ - Ни­ко­лай СТО­Я­НОВ

Най-лес­но бан­ка се уби­ва с не­из­вес­т­ност: слу­хо­ве, по­доз­ре­ния, об­ви­не­ния и ло­гич­ни­ят им за­вър­шек - страх. То­зи смър­то­нос­на ком­би­на­ция бе­ше из­пол­з­ва­на в пос­лед­ни­те две сед­ми­ци гру­бо. След чет­вър­та­та по ак­ти­ви Кор­по­ра­тив­на тър­гов­с­ка бан­ка, сре­щу ко­я­то бе­ше из­пол­з­ван цял ар­се­нал (са­ма­та бан­ка и ма­жо­ри­тар­ни­ят й соб­с­т­ве­ник Цве­тан Ва­си- лев ди­рек­т­но об­ви­ни­ха за то­ва бив­шия им пар­т­ньор и де­пу­тат от ДПС Де­лян Пе­ев­с­ки), та­зи сед­ми­ца на­тис­кът се пре­на­со­чи към тре­та­та по го­ле­ми­на бан­ка - Пър­ва ин­вес­ти­ци­он­на бан­ка.

Ве­че до­ве­ри­е­то в сис­те­ма­та е по­раз­лю­ля­но и не бе­ше нуж­на удар­на­та си­ла на про­ку­ра­ту­ра и ме­дии - мал­ко слу­хо­ве, ано­ним­ни SMS-и и до­пис­ки по тях в жъл­ти сай­то-

Кве бя­ха дос­та­тъч­ни, за да из­ви­ят опаш­ки пред кло­но­ве­те на фи­нан­со­ва­та ин­с­ти­ту­ция. А неп­ре­ме­ре­но­то из­каз­ва­не на де­пу­та­та от БСП Ан­тон Ку­тев, че ня­кой (КОЙ) ис­ка да сру­ти ва­лут­ния борд и ата­ку­ва и вто­ра не­на­зо­ва­на от не­го бан­ка, са­мо на­ля огън в мас­ло­то.

Уда­рът

Ка­то се из­к­лю­чи ПИБ, в пе­тък пред ни­коя бан- ак­во тряб­ва да пра­виш, ако имаш па­ци­ент с кър­вя­ща прос­т­рел­на ра­на и опас­на ин­фек­ци­оз­на бо­лест? За един ле­кар ня­ма осо­бе­на ди­ле­ма с кое пър­во да се зах­ва­не. За един цен­т­ра­лен бан­кер оба­че ре­ше­ни­е­то е дос­та пот­руд­но. Ми­на­ла­та сед­ми­ца БНБ и уп­рав­ля­ва­щи­те тряб­ва­ше да го взе­мат. След гру­ба ор­кес­т­ри­ра­на ата­ка чрез про­ку­ра­ту­ра, съд и ме­дии, зад ко­я­то про­зи­ра ръ­ка­та на де­пу­та­та от ДПС Де­лян Пе­ев­с­ки, Кор­по­ра­тив­на тър­гов­с­ка бан­ка за­поч­на бър­зо да гу­би под­п­ла­ше­ни­те си вло­жи­те­ли. Та­ка бан­ка­та, дос­ко­ро без­с­по­рен фа­во­рит на дър­жа­ва­та, раз­рас­на­ла се бур­но бла­го­да­ре­ние на кон­цен­т­ри­ра­ни­те в нея па­ри на дър­жав­ни­те дру­жес­т­ва и сниз­хож­де­ни­е­то на ре- ка ня­ма­ше се­ри­оз­но нап­ре­же­ние. По ин­фор­ма­ция на „Ка­пи­тал“от ня­кол­ко бан­ки, вклю­чи­тел­но и в ПИБ, са мо­би­ли­зи­ра­ни до­пъл­ни­тел­но слу­жи­те­ли да об­ра­бот­ват по­бър­зо за­яв­ки­те на кли­ен­ти­те. От ПИБ обя­ви­ха, че са из­п­ла­ти­ли са­мо в пе­тък 800 млн. лв. и за­то­ва зат­ва­рят в 15 ча­са, в съ­бо­та и не­де­ля ня­ма да об­с­луж­ват кли­ен­ти и ще ра­бо­ти нор­мал­но от по­не- гу­ла­то­ра и из­г­ра­ди­ла кор­по­ра­тив­на им­пе­рия око­ло соб­с­т­ве­ни­ка си Цве­тан Ва­си­лев, бе­ше из­п­ра­ве­на пред за­гу­ба на 20% от де­по­зит­на­та си ба­за, ка­то сред­но на ден от нея са из­ти­ча­ли по 300 млн. лв. При по­доб­на кръ­во­за­гу­ба ед­на бан­ка труд­но би из­дър­жа­ла, още по­ве­че в Бъл­га­рия, къ­де­то цен­т­рал­на­та бан­ка има се­ри­оз­ни ог­ра­ни­че­ния да дейс­т­ва ка­то кре­ди­тор от пос­лед­на ин­с­тан­ция, а меж­ду­бан­ко­ви­ят па­зар е съв­сем пли­тък.

Та­ка на 20 юни в пе­тък БНБ

Не се „спа­ся­ва“бан­ка с па­ри на да­нъ­коп­лат­ци­те и го­ля­ма­та част от по­тен­ци­ал­ни­те за­гу­би се по­е­мат от ак­ци­о­не­ри­те и го­ле­ми­те кре­ди­то­ри. То­ва оба­че си има и не­га­ти­ви.

дел­ник. „Бан­ка­та раз­по­ла­га с дос­та­тъч­но па­ри в брой и раз­лич­ни ин­с­т­ру­мен­ти, за ко­и­то е не­об­хо­ди­мо тех­но­ло­гич­но вре­ме, за да бъ­дат на­лич­ни в бан­ка­та“, се каз­ва в съ­об­ще­ни­е­то на ПИБ.

Из­вън кри­ми­нал­ния сю­жет в ка­зу­са с ПИБ съ­що бе за­вър­тя­но име­то на Де­лян Пе­ев­с­ки. При раз­до­ра с Цве­тан Ва­си­лев той е пре­мес­тил стро­и­тел­ни­те фир­ми, ко­и­то и пра­ви­тел­с­т­во­то бя­ха из­п­ра­ве­ни пред ди­ле­ма. И те взе­ха поч­ти един­с­т­ве­но въз­мож­но­то ре­ше­ние - да спрат кър­ве­не­то с на­деж­да­та, че меж­дув­ре­мен­но за­ра­за­та на не­до­ве­ри­е­то ня­ма да се раз­п­рос­т­ре. Все още не е яс­но кол­ко е дъл­бо­ка ра­на­та - кол­ко лош е пор­т­фей­лът на КТБ, как­ва ка­пи­та­ло­ва дуп­ка ще се от­во­ри и съ­от­вет­но как­ви сред­с­т­ва ще са нуж­ни за за­кър­п­ва­не­то й. От то­ва до го­ля­ма сте­пен ще за­ви­си как­во мо­же да се слу­чи на­та­тък.

Един дъ­лъг уи­кенд

Спо­ред учас­т­ва­ли в раз­го­во­ри­те меж­ду ек­с­пер­ти­те от цен­т­рал­на­та бан­ка и по­ли­ти­ци до ре­ше­ни­е­то не се е стиг­на­ло на се­кун­да­та и на­ис­ти­на е се­дя­ла оп­ци­я­та КТБ да бъ­де ос­та­ве­на да фа­ли­ра. То­га­ва с 2.1 мл­рд. лв. на Фон­да за га­ран­ти­ра­не на вло­го­ве­те мо­же­ха в го­ля­ма сте­пен да се пок­ри­ят га­ран­ти­ра­ни-

Уп­ра­ви­те­лят на БНБ Иван

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.