Ча­сът на ДПС

Гор­чи­ва­та иро­ния е, че дви­же­ни­е­то, из­лъ­чи­ло Де­лян Пе­ев­с­ки за де­пу­тат и шеф на ДАНС, от­но­во се по­зи­ци­о­ни­ра ка­то клю­чов фак­тор

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА - Ве­ли­на ГОСПОДИНОВА, Илин СТАНЕВ

В пос­лед­ни­те две сед­ми­ци ка­би­не­тът на Пла­мен Оре­шар­с­ки, съз­да­ден с ман­дат на БСП, из­г­леж­да ве­че из­ця­ло за­ви­сим от ДПС. Ха­о­сът в со­ци­а­лис­ти­чес­ка­та пар­тия след по­ре­ди­ца­та не­ло­гич­ни хо­до­ве на ли­де­ра й Сер­гей Ста­ни­шев й от­ре­ди вто­рос­те­пен­на­та ро­ля да пар­ти­зан­с­т­ва от­вът­ре. Как­то и да се бо­ри за ов­ла­дя­ва­не­то на ня­коя ман­д­ра (или фонд на съв­ре­ме­нен език), до­се­га оку­пи­ран от хо­ра­та на Ах­мед До­ган. В съ­що­то вре­ме со­ци­а­лис­ти­те не мо­гат да бут­нат лес­но ка­би­не­та, тъй ка­то па­зят фор­мал­но тях­но­то пра­ви­тел­с­т­во. Но, от дру­га стра­на, се опит­ва­ха да във­ле­кат дру­ги­те по­ли­ти­чес­ки си­ли в ня­как­ва фор­ма на пра­ви­тел­с­т­во на на­ци­о­нал­но­то спа­се­ние, ко­е­то да по­за­ма­же пог­ро­ма, кой­то ос­та­вят след се­бе си. ГЕРБ пък има­ха ин­те­рес да ба­вят из­бо­ри­те, за да мо­же го­ре­щи­ят кар­тоф на раз­га­ря­ща­та се кри­за да бъ­де прех­вър­лен пър­во от ня­кой друг. А и ди­рек­т­на ата­ка сре­щу ДПС е не­въз­мож­на, за­що­то дви­же­ни­е­то им е важ­но ка­то бъ­дещ пар­т­ньор.

Та­ка из­вед­нъж ка­би­не­тът на Оре­шар­с­ки се ока­за не­пок­ла­тим до мо­мен­та, в кой­то ДПС се съг­ла­си да гла­су­ва сре­щу не­го с БСП или ГЕРБ. Ко­е­то до­ве­де до па­ра­док­са, че без да е ман­да­то­но­си­тел, ДПС уп­рав­ля­ва са­ма, но друг но­си от­го­вор­ност - ле­ле­я­на от по­зи­ция за веч­ния пар­ла­мен­та­рен ба­лан­сьор.

В пе­тък ос­нов­ни­те по­ли­ти­чес­ки си­ли се раз­б­ра­ха да­та на из­бо­ри­те да бъ­де 5 ок­том­в­ри. Пар- ти­я­та на Бой­ко Бо­ри­сов нас­то­я­ва­ше за 28 сеп­тем­в­ри, а през сед­ми­ца­та бив­ши­ят пре­ми­ер до­ри лан­си­ра ва­ри­ан­та 14 сеп­тем­в­ри. Не­о­фи­ци­ал­но оба­че от ръ­ко­вод­с­т­во­то на фор­ма­ци­я­та твър­дя­ха, че най-удоб­на за опо­зи­ци­я­та е най-къс­на­та да­та, оп­ре­де­ле­на на КСНС при пре­зи­ден­та - 12 ок­том­в­ри. До­го­во­ре­ни­ят ден за пред­с­роч­ния вот - 5 ок­том­в­ри, из­г­леж­да в ин­те­рес на ДПС, за­що­то съв­па­дат с мю­сюл­ман­с­кия праз­ник Кур­бан бай­рам, кой­то е от 4 до 6 ок­том­в­ри, ко­га­то се очак­ва в Бъл­га­рия да дой­дат мно­го из­сел­ни­ци от Тур­ция.

Па­раг­раф 22

След ка­то Сер­гей Ста­ни­шев по­ис­ка не­за­бав­на ос­тав­ка на Оре­шар­с­ки и из­бо­ри в края на юли, БСП из­пад­на в па­то­ва си­ту­а­ция. Бър­зи­те из­бо­ри бя­ха по-доб­ри­ят ва­ри­ант за пред­се­да­те­ля на БСП в ли­чен план, за­що­то ня­ма да има вре­ме да бъ­де сви­кан кон­г­рес, на кой­то да бъ­де сме­нен. Да­та­та 5 ок­том­в­ри съ­що го ус­т­рой­ва. В чис­то пар­ти­ен план оба­че во­тът в на­ча­ло­то на ок­том­в­ри не е из­го­ден за БСП. Пър­во, за­що­то со­ци­а­лис­ти­те ще вля­зат в пре­диз­бор­на­та кам­па­ния с най-го­лям па­сив от про­ва­ла на ед­но­го­диш­но­то уп­рав­ле­ние на Оре­шар­с­ки и с во­ю­ва­щи по­меж­ду си вът­реш­но­пар­тий­ни ло­би­та. Раз­ри­вът с ДПС пък рис­ку­ва да ги ос­та­ви в изо­ла­ция в след­ва­щия пар­ла­мент.

За БСП из­г­леж­да­ше да­леч по­из­го­ден ва­ри­ан­тът во­тът да се от­ло­жи мак­си­мал­но във вре­ме­то, ко­е­то би им поз­во­ли­ло да ре­шат ли­дер­с­кия си проб­лем и да по­из­чис­тят мал­ко ими­джа си от про­ва­ла на се­гаш­но­то уп­рав­ле­ние. След пър­во­на­чал­ния шок от ско­рос­т­ния раз­рив с ДПС и по­ре­ди­ца­та не­а­дек­ват­ни хо­до­ве на Ста­ни­шев со­ци­а­лис­ти­те по­ус­по­ко­и­ха то­на. Но­ви­ят пред­се­да­тел на пар­ла­мен­тар­на­та гру­па на БСП Ата­нас Мер­джа­нов за­я­ви пред bTV, че пар­ти­я­та е го­то­ва да „скъ­си дис­тан­ци­я­та с ГЕРБ“. „Го­то­ви сме да раз­го­ва­ря­ме с всич­ки по­ли­ти­чес­ки си­ли след бър­зи из­бо­ри, в то­ва чис­ло и с ГЕРБ”, ка­за той. Ед­ва ли бя­ха слу­чай­ни и опи- са­ни­те от ня­кои ме­дии в на­ча­ло­то на сед­ми­ца­та сце­на­рии за от­ла­га­не на во­та и до­го­вор­ки за сфор­ми­ра­не на но­во пра­ви­тел­с­т­во в рам­ки­те на то­зи пар­ла­мент. Еди­ни­ят бе­ше лан­си­ран от в. „Стан­дарт“и пред­виж­да­ше спо­ра­зу­ме­ние меж­ду ос­нов­ни­те по­ли­ти­чес­ки си­ли за ши­ро­ко ко­а­ли­ци­он­но уп­рав­ле­ние. Вто­ри­ят бе­ше раз­вит от елек­т­рон­но­то из­да­ние на в. „24 ча­са“във ва­ри­ант „ек­с­пер­тен прог­ра­мен ка­би­нет на БСП и ГЕРБ без ДПС, за срок от ед­на го­ди­на“, за ко­е­то нас­то­я­ва­ли ев­ро­пейс­ки­те пар­т­ньо­ри на две­те пар­тии.

Не­о­фи­ци­ал­но се твър­ди, че ин­те­рес да лан­си­рат спе­ку­ла­ции за до­го­вор­ки меж­ду ГЕРБ и БСП имат сре­ди от со­ци­а­лис­ти­чес­ка­та пар­тия.

За крат­ко из­г­леж­да­ше, че ГЕРБ са се за­мис­ли­ли по въп­ро­са, но та­зи сед­ми­ца Бой­ко Бо­ри­сов от­ре­че дос­то­вер­ност­та на по­доб­ни ин­фор­ма­ции. ГЕРБ съ­що имат ин­те­рес от из­бо­ри в на­ча­ло­то на ок­том­в­ри. Пър­во, за­що­то про­дъл­жа­ва­не­то на аго­ни­я­та на пра­ви­тел­с­т­во­то ще за­дъл­бо­чи още по­ве­че кри­за­та в ре­ди­ци­те на со­ци­а­лис­ти­те, как­то и в от­но­ше­ни­я­та меж­ду БСП и ДПС. Ос­вен то­ва в за­мя­на би­ха мог­ли да про­ка­рат ня­кои свои за­ко­но­да­тел­ни пред­ло­же­ния, а и да иг­ра­ят клю­чо­ва­та ро­ля на ар­би­тър в за­поч­на­ла­та бит­ка меж­ду две­те пар-

Без да е ман­да­то­но­си­тел, ДПС на прак­ти­ка уп­рав­ля­ва са­ма, но друг но­си от­го­вор­ност.

тии. И та­ка да дър­жат от­во­ре­на вра­та­та за ня­ка­къв тип под­к­ре­па в след­ва­щия пар­ла­мент.

ДПС има­ше ин­те­рес от мак­си­мал­но въз­мож­но­то из­тег­ля­не на из­бо­ри­те във вре­ме­то и по още ед­на при­чи­на - да се спра­вят окон­ча­тел­но с очер­та­лия се най-го­лям враг на по­ли­ти­ко-ико­но­ми­чес­ко­то ло­би в пар­ти­я­та в ли­це­то на Пе­ев­с­ки, бан­ке­ра Цве­тан Ва­си­лев. Как­то и да ус­пе­ят да си га­ран­ти­рат мяс­то, най-ве­ро­ят­но зад ка­дър, в бъ­де­ща­та но­ва кон­фи­гу­ра­ция на уп­рав­ле­ни­е­то на ГЕРБ.

В бит­ка­та за нат­ру­па­ния по вре­ме на пос­лед­ни­те три пра­ви­тел­с­т­ва ико­но­ми­чес­ки ре­сурс на дос­ко­рош­ния тан­дем Ва­си­лев - Пе­ев­с­ки дви­же­ни­е­то из­пол­з­ва це­лия си влас­то­ви ре­сурс. Не­о­фи­ци­ал­но се твър­ди, че на стра­на­та на Пе­ев­с­ки са ми­на­ли клю­чо­ви ми­нис­т­ри от пра­ви­тел­с­т­во­то. Ста­ва въп­рос за ми­нис­тъ­ра на вът­реш­ни­те ра­бо­ти Цвет­лин Йов­чев и на пра­во­съ­ди­е­то Зи­на­и­да Зла­та­но­ва. Във вой­на­та Пе­ев­с­ки - Ва­си­лев на стра­на­та на не­ус­пе­лия пред­се­да­тел на ДАНС зас­та­нал и са­ми­ят Оре­шар­с­ки. Ос­вен из­пъл­ни­тел­на­та власт в пол­за на де­пу­та­та от ДПС са и дейс­т­ви­я­та на про­ку­ра­ту­ра­та.

С враг в лег­ло­то

А в то­ва без­в­ре­мие най-доб­ре се пре­раз­п­ре­де­лят дър­жав­ни ре­сур­си и се за­ми­тат сле­ди. Са­мо за пос­лед­ни­те две сед­ми­ци ка­би­не­тът раз­да­де ми­ли­о­ни. Пра­вят се и наз­на­че­ния - зам. фи­нан­со­ви­ят ми­нис­тър Ки­рил Же­лев от кво­та­та на БСП бе­ше за­ме­нен от близ­кия до плов­див­с­кия биз­нес- мен и об­лас­тен пред­се­да­тел на БСП Ге­ор­ги Гер­гов - Ге­ор­ги Тър­но­ва­лийс­ки. В къс­ния сле­до­бед в сря­да в де­ло­вод­с­т­во­то на пар­ла­мен­та бя­ха вне­се­ни це­ли три за­ко­ноп­ро­ек­та от де­пу­та­ти на ДПС. Про­ме­ни­те в еди­ния - за оф­шор­ни­те фир­ми, на пред­се­да­те­ля на бю­джет­на­та ко­ми­сия в пар­ла­мен­та Йор­дан Цо­нев (кой­то в съ­ав­тор­с­т­во с Де­лян Пе­ев­с­ки са­мо пре­ди по­ло­вин го­ди­на про­ка­ра дейс­т­ва­щия текст), от­не­мат пуб­лич­ния дос­тъп до ре­гис­тъ­ра на соб­с­т­ве­ни­ци­те на та­ки­ва дру­жес­т­ва. Та­ка, ако ня­кой е по­вяр­вал на уве­ре­ни­я­та на Цо­нев, че цел­та на съв­мес­т­ния им за­кон с Пе­ев­с­ки е да има проз­рач­ност в соб­с­т­ве­ност­та на оф­шор­ни­те фир­ми, ще ос­та­не из­лъ­ган. За­що­то, ако то­ва пред­ло­же­ние се при­е­ме, ня­ма да се раз­бе­ре кой е соб­с­т­ве­ник на „Бул­гар­та­бак“нап­ри­мер.

Ос­та­на­ли­те, от­но­во с вно­си­тел Йор­дан Цо­нев, прек­ро­я­ват фи­нан­со­вия ре­гу­ла­тор КФН, ан­ти­мо­но­пол­на­та и пот­ре­би­тел­с­ка­та ко­ми­сия, сек­то­ра за бър­зи кре­ди­ти. Де­пу­та­ти пред­по­ло­жи­ха, че бър­за­не­то с вна­ся­не­то им на­куп е за­ра­ди пред­с­то­я­щи­те па­зар­лъ­ци с БСП кои за­ко­ноп­ро­ек­ти да бъ­дат при­е­ти до края на ра­бо­та­та на то­ва На­род­но съб­ра­ние, а так­ти­ка­та е чрез от­с­тъп­ле­ние от ня­кои да про­ка­рат най-ло­бис­т­ки­те. Не е из­к­лю­че­но вна­ся­не­то им да е вслед­с­т­вие на ве­че по­е­ти ан­га­жи­мен­ти към ня­ко­го. Со­ци­а­лис­ти ко­мен­ти­ра­ха из ку­ло­а­ри­те, че дви­же­ни­е­то тряб­ва да на­ме­ри па­ри за но­ва­та пре­диз­бор­на кам­па­ния.

Ве­че е оче­вид­но, че со­ци­а­лис­ти­те за­поч­ват ле­ка-по­ле­ка да

Бой­ко Бо­ри­сов и Лют­ви Мес­тан пре­ди кон­сул­та­ци­и­те за да­та­та на пред­с­роч­ния вот

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.