Терминалният из­ход на Ста­ни­шев

За­що ли­де­рът на БСП из­б­ра Брюк­сел пред Со­фия и мо­же ли от­там да уп­рав­ля­ва БСП

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА - Еле­на СТАРИДОЛСКА

Зад кри­ти­ки­те и ра­зо­ча­ро­ва­ни­е­то, как­то и зад оку­ра­жи­тел­ни­те ду­ми по ад­рес на ре­ше­ни­е­то на Сер­гей Ста­ни­шев да пред­по­че­те мяс­то­то на ев­ро­де­пу­та­та пред то­ва в На­род­но­то съб­ра­ние всъщ­ност стои ед­но и съ­що не­що. Об­лек­че­ние, че то­ва е стъп­ка към ня­как­ва про­мя­на на си­ту­а­ци­я­та в БСП, а и в по­ли­ти­ка­та изоб­що.

В ли­чен план за­ло­гът си­гур­но е пре­це­нен ка­то го­лям, след ка­то Ста­ни­шев си поз­во­ли да пред­п­ри­е­ме не­що, ко­е­то, пог­лед­на­то от ка­къв­то и да би­ло ъгъл, мо­же да бъ­де оп­ре­де­ле­но ка­то срам­но. Са­мо ана­лиз, че ня­ма как да ста­не по-зле, би го при­ну­дил да се под­ло­жи на не­кол­код­нев­ни­те по­диг­рав­ки, че е лъ­жец, че не дър­жи на ду­ма­та си, че е сла­бо­ха­рак­те­рен и не­пос­ле­до­ва­те­лен, че за­щи­та­ва лич­ния си ин­те­рес не­за­ви­си­мо от це­на­та, ко­я­то пла­щат за то­ва стра­нич­ни жер­т­ви ка­то Пе­тър Ку­рум­ба­шев нап­ри­мер.

Из­вън емо­ци­и­те оба­че по­лу­аб­ди­ка­ци­я­та на Сер­гей Ста­ни­шев от БСП (по ко­мен­та­ра на Ге­ор­ги Пър­ва­нов, ли­дер на АБВ) е по-ско­ро доб­ра но­ви­на. Ли­де­рът на БСП ня­ма да мо­же да уп­рав­ля­ва пар­ти­я­та ефек­тив­но от Брюк­сел и Ст­рас­бург, осо­бе­но ако ус­пее да по­лу­чи ня­кой по­ви­сок пост от то­зи на обик­но­вен ев­ро­де­пу­тат. То­ва ще оз­на­ча­ва, че пос­те­пен­но ще тряб­ва да прех­вър­ли ръ­ко­вод­с­т­во­то на фор­ма­ци­я­та на ня­кой при­ем­ник - фор­ма­лен за­мес­т­ник или но­во ли­це. За от­но­ше­ни­я­та на со­ци­а­лис­ти­чес­ка­та пар­тия с ос­та­на­ли­те по­ли­ти­чес­ки си­ли крач­ка­та на­зад на Ста­ни­шев пък е раз­ши­ря­ва­не на въз­мож­нос­ти­те за на­ми­ра­не на пар­т­ньо­ри след евен­ту­ал­ни из­бо­ри, а и пре­ди тях. Пос­те­пен­но нор­ма­ли­зи­ра­не на от­но­ше­ни­я­та с ДПС, АБВ, а и ко­му­ни­ка­ция с ГЕРБ.

Най-об­що въз­мож­ни­те обяс­не­ния за хо­да на пред­се­да­те­ля на БСП са две - спа­си­тел­но бяг­с­т­во в Брюк­сел или част от ня­как­ва слож­на дъл­гос­роч­на стра­те­гия.

„Плав­но кон­т­ро­ли­ра­но от­тег­ля­не“

Та­ка член на Из­пъл­ни­тел­но­то бю­ро на пар­ти­я­та оп­ре­де­ли ре­ше­ни­е­то на Ста­ни­шев. Спо­ред не­го, въп­ре­ки че пос­тъп­ка­та му е по­зор­на след всич­ки клет­ви и обе­ща­ния, че ня­ма на­ме­ре­ние да ра­бо­ти ка­то ев­ро­де­пу­тат, си­ту­а­ци­я­та е та­ка­ва, че за пред­се­да­те­ля то­ва ос­та­ва един­с­т­ве­ни­ят въз­мо­жен из­бор. „Виж пред как­во е из­п­ра­вен - БСП е ман­да­то­но­си­тел, но тър­пи един­с­т­ве­но не­га­ти­ви от ра­бо­та­та на пра­ви­тел­с­т­во­то, ко­е­то ни­кой не мо­же да ка­же кол­ко още ще про­дъл­жи да ра­бо­ти. Ска­ран е с ко­а­ли­ци­он­ния пар­т­ньор ДПС, оче­вид­но пар­ла­мен­тът е в пос­лед­ни­те си дни. В пар­ти­я­та се за­сил­ват на- стро­е­ни­я­та сре­щу не­го - драз­ни всич­ки, но не мо­жем да го сва­лим пре­ди след­ва­щи­те из­бо­ри“, е кар­ти­на­та пред Ста­ни­шев спо­ред пред­с­та­ви­те­ля на ръ­ко­вод­с­т­во­то. Друг ко­мен­ти­ра по ад­рес на пред­се­да­те­ля - „греш­но изиг­ра­ни ко­зо­ве от не­го­ва стра­на, а мо­же­ше да е мно­го по­ле­зен в Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия“.

Ста­ни­шев ед­ва ли се съм­ня­ва, че ще по­пад­не от­но­во в след­ва­що­то На­род­но съб­ра­ние, но то­га­ва се очер­та­ва БСП да из­пад­не в глу­ха опо­зи­ци­он­ност. А и той си ос­та­ви от­во­ре­на и та­зи въз­мож­ност, след ка­то, по­пи­тан ди­рек­т­но до­ко­га смя­та да е ев­ро­де­пу­тат, от­ка­за да от­го­во­ри. „Кон­т­ро­ли­ра­но­то от­тег­ля­не“е в че­ти­ри стъп­ки, твър­дят от „По­зи­та­но“20 - пър­ва­та е мяс-

На „По­зи­та­но“20 очак­ват око­ло 60 ман­да­та в след­ва­щия пар­ла­мент, за да са не­за­о­би­ко­лим фак­тор във власт­та.

то­то в Ев­ро­пейс­кия пар­ла­мент (ЕП), вто­ра­та - пред­ло­же­ни от не­го про­ме­ни в Из­пъл­ни­тел­но­то бю­ро, ко­е­то се очак­ва да ста­не на за­се­да­ни­е­то на пле­ну­ма след­ва­ща­та сед­ми­ца. Ще пос­лед­ват сме­ни и в пре­диз­бор­ния щаб, а по вре­ме на кам­па­ни­я­та за пред­с­роч­ния вот ще се пред­с­та­ви и тес­т­ва не­гов при­ем­ник, кой­то мо­же да бъ­де гла­су­ван на кон­г­рес след из­бо­ри­те. „В БСП не­ща­та ста­ват по ево­лю­ци­о­нен, а не по ре­во­лю­ци­о­нен път“, ко­мен­ти­ра ла­ко­нич­но евен­ту­ал­но­то раз­ви­тие Бо­рис­лав Гу­ца­нов, кой­то е част от ръ­ко­вод­с­т­во­то.

Ин­ди­ка­тор за пла­но­ве­те на Ста­ни­шев ще бъ­дат и пред­ло­же­ни­я­та му за фор­ми­ра­не на но­вия екип. Име­на­та за­се­га са са­мо в сфе­ра­та на пред­по­ло­же­ни­я­та, въп­ре­ки че за ня­кои „из­ди­га­не­то“е поч­ти си­гур­но - но­ви­ят пред­се­да­тел на пар­ла­мен­тар­на­та гру­па Ата­нас Мер­джа­нов, пред­се­да­те­лят на сто­лич­на­та ор­га­ни­за­ция Ка­ло­ян Пар­гов, пред­се­да­те­лят на мла­деж­ко­то обе­ди­не­ние Ве­ро­ни­ка Де­ли­бал­то­ва. В пос­лед­ни­те сед­ми­ци се за­сил­ват спе­ку­ла­ци­и­те и за ми­нис­тъ­ра на ико­но­ми­ка­та Дра­го­мир Стой­нев, кой­то до­ри е сред въз­мож­ни­те при­ем­ни­ци на пър­вия пост в пар­ти­я­та. Дос­ко­ро се счи­та­ше, че си­гур­ни­ят от­пад­нал ще е зам.-пред­се­да­те­лят Яна­ки Сто­и­лов, кой­то и без то­ва е в двойс­т­ве­на ро­ля - ед­нов­ре­мен­но част от ръ­ко­вод­с­т­во­то и не­го­ва опо­зи­ция. Оба­че Сто­и­лов е един от че­ти­ри­ма­та най-близ­ки чле­но­ве на Из­пъл­ни­тел­но­то бю­ро до Ста­ни­шев - той от­го­ва­ря за пос­ла­ни­я­та на пар­ти­я­та, Ге­ор­ги Пи­рин­с­ки е дру­ги­ят ек­с­перт по пуб­лич­ни­те по­ли­ти­ки, ко­и­то пред­се­да­те­лят пол­з­ва, а Ка­тя Ни­ко­ло­ва му док­лад­ва за със­то­я­ни­е­то на пар­ти­я­та, Ди­ми­тър Дъ­бов - за всич­ко в дър­жа­ва­та. „А Мо­ни­ка Ста­ни­ше­ва е ре­цен­зент“, ше­гу­ват се чле­но­ве на ръ­ко­вод­с­т­во­то. Слу­жи­те­ли от ад­ми­нис­т­ра­ци­я­та на „По­зи­та­но“20 раз­каз­ват, че в пос­лед­ни­те дни Ни­ко­ло­ва и Дъ­бов са уни­ли и при­тес­не­ни.

Кой ще бъ­де но­ви­ят кой

Един от ва­ри­ан­ти­те за пред­се­да­те­ля да по­со­чи кои да си тръг­нат е да из­пол­з­ва срав­не­ни­е­то на ре­зул­та­ти­те от се­гаш­ния вот и то­зи през 2009 г., от­но­во за ЕП. В та­къв слу­чай оба­че то­ва би уда­ри­ло клю­чов чо­век за струк­ту­ри­те - Ди­ми­тър Дъ­бов, за­ра­ди спад от бли­зо 30% от под­к­ре­па­та за БСП в Шу­мен. Ос­та­на­ли­те в чер­ния спи­сък са Ев­ге­ний Узу­нов за­ра­ди над 20-про­цен­тен спад в Ло­веч и Ан­тон Ку­тев с -26 про­цен­та в Си­лис­т­ра.

По-важ­но е оба­че кой ще е след­ва­щи­ят ли­дер и да­ли то­ва ще про­ме­ни не­що в по­ве­де­ни­е­то на БСП. Най-ло­гич­но из­г­леж­да то­ва да е пред­се­да­те­лят на На­род­но­то съб­ра­ние Ми­ха­ил Ми­ков - ди­а­ло­ги­чен, нат­ру­пал дос­та­тъч­но опит, ед­нак­во при­ем­лив за раз­лич­ни кръ­го­ве в пар­ти­я­та. Ока­за се оба­че, че е из­гу­бил под­к­ре­па от ав­то­ри­тет­но­то ло­би на Ру­мен Ов­ча­ров. По-го­ля­ма­та част от сил­на­та со­фийс­ка ор­га­ни­за­ция най-ве­ро­ят­но ня­ма да го под­к­ре­пи, ако се стиг­не до гла­су­ва­не, въз­мож­но е да пред­по­че­те Кор­не­лия Ни­но­ва, за ко­я­то ра­бо­тят и ня­кои дру­ги струк­ту­ри от стра­на­та. За­се­га Ста­ни­шев не да­ва ни­ка­къв знак ко­го пред­по­чи­та, ка­то сред по­тен­ци­ал­ни­те му при­ем­ни­ци се на­реж­дат и Ан­гел Най­де­нов, и Дра­го­мир Стой­нев, а ня­кои де­пу­та­ти от БСП спо­ме­на­ват и за въз­мож­ност за вид три­ум­ви­рат. „Ог­ле­дай­те се по-ши­ро­ко“, оба­че каз­ват ениг­ма­тич­но чле­но­ве на Из­пъл­ни­тел­но­то бю­ро и твър­дят, че ня­ма да е ни­то ед­но от спря­га­ни­те име­на. Кой­то и да е оба­че, най-ве­ро­ят­но ще е мно­го по­от­во­рен и ди­а­ло­ги­чен от Сер­гей Ста­ни­шев, но ня­ма да во­ди БСП пре­ди пред­с­роч­ни из­бо­ри, за­що­то из­бо­рът му тряб­ва да ста­не на кон­г­рес.

„До­бър план за след­ва­щи­те две го­ди­ни“

Та­ка пък най-близ­ки­те хо­ра на пред­се­да­те­ля на­ре­ко­ха „кон­т­ро­ли­ра­но­то от­тег­ля­не в че­ти­ри стъп­ки“. След­ва­щи­ят ре­до­вен кон­г­рес на пар­ти­я­та, на кой­то тряб­ва да бъ­де пред­ло­жен нов ли­дер, е през 2016 г. Пог­лед­на­то от тех­ния ъгъл, не­ща­та из­г­леж­дат в мал­ко по-раз­лич­на свет­ли­на - ни­що не се е про­ме­ни­ло, ос­вен че Ста­ни­шев сме­ня бан­ка­та в Со­фия с та­зи в Брюк­сел. Ос­вен че ня­ма на­ме­ре­ние да на­пус­ка пър­вия пост в БСП, той ня­мал ни­как­во на­ме­ре­ние и да се от­ка­же от пред­се­да­тел­с­т­во­то на пре­диз­бор­ния щаб на пар­ти­я­та, т.е. той ще ор­га­ни­зи­ра и во­ди кам­па­ни­я­та, той ще ре­ди лис­ти­те за след­ва­що­то На­род­но съб­ра­ние.

Спе­ку­ла­ци­и­те са, че Ста­ни­шев за­ба­ви ре­ше­ни­е­то си за ЕП до пос­лед­но, за­що­то е тър­сил ва­ри­ан­ти за из­мък­ва­не от теж­ка­та по­ли­ти­чес­ка кри­за в стра­на­та. Един от тях ми­на­вал през кон­так­ти с ГЕРБ и със­та­вя­не на ши­ро­ка ко­а­ли­ция в рам­ки­те на то­зи пар­ла­мент, но е по­лу­чил от­каз. „Не­що не мо­гат да се на­це­лят с Бой­ко Бо­ри­сов“, ка­за де­пу­тат, за­поз­нат със сон­да­жи­те, но дру­ги твър­дят, че то­ва са при­каз­ки на „хо­ра от вто­рия еше­лон“. Ни­кой оба­че не из­к­люч­ва по­доб­на въз­мож­ност след пред­с­роч­ния вот (по­ве­че за ва­ри­ан­ти­те - на стр. 14).

Из­чис­ле­ни­я­та на „По­зи­та­но“20 са, че ще по­лу­чат око­ло 60 ман­да­та в 43-ото На­род­но съб­ра­ние, ко­е­то ще ги нап­ра­ви не­за­о­би­ко­лим фак­тор в след­ва­ща­та уп­рав­лен­с­ка кон­фи­гу­ра­ция, ка­то до­ри е въз­мож­но при оп­ре­де­ле­ни ус­ло­вия да са от­но­во пар­т­ньо­ри с ДПС.

Ако то­ва е цел­та, Ста­ни­шев ще се бо­ри с всич­ки си­ли да пре­дот­в­ра­ти по­ред­но­то ис­ка­не за кон­г­рес пре­ди из­бо­ри­те и за не­го­во­то от­с­т­ра­ня­ва­не - дис­ку­сия, ко­я­то се очак­ва на за­се­да­ни­е­то на пле­ну­ма след­ва­ща­та сед­ми­ца. Са­мо пре­ди око­ло ме­сец той удър­жа на на­тис­ка ус­пеш­но, но да­ли не­що се е про­ме­ни­ло от­то­га­ва - би­ло в пер­со­нал­на­та му са­мо­о­цен­ка за от­го­вор­ност­та и ви­на­та, би­ло чрез тай­ни уго­вор­ки за оце­ля­ва­не във власт­та, най-ве­ро­ят­но ще ста­не яс­но след ня­кол­ко дни.

СНИМ­КА: НА­ДЕЖ­ДА ЧИПЕВА

В нощ­та на ев­ро­во­та Сер­гей Ста­ни­шев още не зна­е­ше как­во ис­ка

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.