Кой уда­ви Вар­на и Доб­рич

Дъж­дът са­мо по­со­чи ин­с­ти­ту­ци­и­те, про­я­ви­ли прес­тъп­на неб­реж­ност към пра­ви­ла­та

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА - Спас СПА­СОВ, Ка­ли­на ГОРАНОВА

Ако сме на­у­чи­ли не­що от Цар Ка­ло­ян, от се­ло Би­сер, от ми­ни “Ора­но­во”, то е, че бед­с­т­ви­я­та ни­ко­га не се случ­ват са­ми. Те би­ват пре­диз­вик­ва­ни. Раж­дат се от по­тъп­к­ва­не­то на пра­ви­ла­та, хра­нят се с чи­нов­ни­чес­ка не­мар­ли­вост, а пос­ле ек­с­п­ло­ди­рат и се раз­ми­ват в бе­зот­го­вор­ност­та на без­лич­но­то - “дър­жа­ва­та”. При­ро­да­та обик­но­ве­но е са­мо лак­му­сът, кой­то оц­ве­тя­ва в без­ми­лос­т­но чер­ве­но кръ­гов­ра­та на не­чии по­роч­ни дейс­т­вия и без­дейс­т­вия.

В дъл­гия спи­сък от ин­ци­ден­ти­те, ре­зул­тат на смър­то­нос­на не­ма­ра, се на­ре­ди­ха вар­нен­с­ки­ят квар­тал “Ас­па­ру­хо­во” и Доб­рич. Ка­то в зло­ве­що deja vu тук от­но­во тър­сим от­го­вор на въп­ро­са КОЙ.

Се­дем го­ди­ни след на­вод­не­ни­е­то на Цар Ка­ло­ян и де­вет раз­с­лед­ва­ния сре­щу не­из­вес­тен из­вър­ши­тел от­го­во­рът е ни­кой. Две го­ди­ни след скъс­ва­не­то на язо­вир­на­та сте­на на “Ива­но­во” над се­ло Би­сер и раз­с­лед­ва­не - пак ни­кой. За­то­ва във Вар­на и Доб­рич е по­ве­че от на­ло­жи­тел­но да на­ме­рим от­го­во­ра кой е ви­но­вен.

То­зи път на­ис­ти­на.

Как се стиг­на до по­то­па в „Ас­па­ру­хо­во“

Раз­чис­т­ва­не­то на по­ра­же­ни­я­та след на­вод­не­ни­е­то във вар­нен­с­кия кв. „Ас­па­ру­хо­во“от 19 юни т.г. из­ва­ди на бял свят поч­ти всич­ки очак­ва­ни сви­де­тел­с­т­ва за не­мар­ли­вост­та на мес­т­на­та ад­ми­нис­т­ра­ция, но и за пре­неб­ре­же­ни­е­то, с ко­е­то го­ди­ни на­ред тя се е от­на­ся­ла към за­ко­ни­те и пра­ви­ла­та за ра­бо­та­та й. Са­мо ня­кол­ко ча­са след пър­ви­те сиг­на­ли за тра­ге­ди­я­та зам.-кме­тът на ра­йон „Ас­па­ру­хо­во“Ра­дос­лав Ко­ев съ­об­щи за „Днев­ник“: „В де­ре­то, ко­е­то се на­ми­ра под ул. „Гор­на Сту­де­на“в квар­тал „Ас­па­ру­хо­во“, има за­ле­ти с кал и ти­ня око­ло 50 ко­ли и по­не 10 къ­щи. Не­въз­мож­но е да ня­ма уда­ве­ни. Си­гур­но има и не­за­кон­ни къ­щи меж­ду тях, но в те­зи квар­та­ли, зна­е­те, не­за­кон­но­то стро­и­тел­с­т­во е не­що оби­чай­но.“

Глед­ка­та, ко­я­то от­к­ри ут­ро­то на след­ва­щия ден, бе­ше пос­т­раш­на от прог­но­зи­те, а с пър­ви­те ана­ли­зи на при­чи­ни­те за тра­ге­ди­я­та се по­я­ви­ха и твър­де­ни­я­та, че по­ве­че от по­ло­ви­на­та къ­щи в ром­с­ка­та ма­ха­ла на квар­та­ла са не­за­кон­ни. Спо­ред чл. 233 от За­ко­на за ус­т­ройс­т­во на те­ри­то­ри­я­та спи­ра­не­то на не­за­кон­ни­те стро­е­жи от т.нар. 4, 5 и 6 ка­те­го­рия, в ко­и­то по­па­дат сгра­ди­те с ви­со­чи­на до 15 м, е в пра­во­мо­щи­я­та на кме­то­ве­те на об­щи­ни или ра­йон­ни­те кме­то­ве. Те тряб­ва да по­да­дат и сиг­нал до Ре­ги­о­нал­на­та ди­рек­ция „На­ци­о­на­лен стро­и­те­лен кон­т­рол“. В чл. 232 от съ­щия за­кон е пред­ви­де­на и гло­ба за то­зи, кой­то „не из- пъл­ни или из­пъл­ни ло­шо или нес­во­ев­ре­мен­но за­дъл­же­ния по не­го“, или „не взе­ме сво­ев­ре­мен­но мер­ки за пре­дот­в­ра­тя­ва­не на не­за­кон­но стро­и­тел­с­т­во“. За­дъл­же­ние на кме­то­ве­те е и ог­ра­ни­ча­ва­не­то на дос­тъ­па до не­за­кон­ни­те пос­т­рой­ки, как­то и из­да­ва­не­то на заб­ра­на за зах­ран­ва­не­то им с ток, во­да, газ и т.н. Оче­вид­но в „Ас­па­ру­хо­во“по­не през пос­лед­ни­те 15 го­ди­ни ни­що по­доб­но не се е случ­ва­ло.

Ед­но от обяс­не­ни­я­та на та­зи па­сив­ност мо­же лес­но да бъ­де от­к­ри­то в ис­то­ри­я­та на из­бо­ри­те за мес­т­на власт във Вар­на. Как­то пър­ви­те три, та­ка и пос­лед­ни­ят не­до­вър­шен - чет­вър­ти, ман­дат на бив­шия вар­нен­с­ки кмет Ки­рил Йор­да­нов бя­ха спе­че­ле­ни с ак­тив­на­та под­к­ре­па на ром­с­ка­та об­щ­ност в гра-

Го­ди­ни „ком­фор­тът“в ром­с­ка­та ма­ха­ла на „Ас­па­ру­хо­во“е бил ед­но от ус­ло­ви­я­та за за­паз­ва­не на по­ли­ти­чес­ко­то ста­тук­во

да. Справ­ка с про­то­ко­ли­те на сек­ци­он­ни­те из­би­ра­тел­ни ко­ми­сии след пос­лед­ни­те кмет­с­ки из­бо­ри през 2011 г. по­ка­за, че в 10 вар­нен­с­ки сек­ции, къ­де­то гла­су­ват ос­нов­но или са­мо ро­ми, Йор­да­нов е спе­че­лил на вто­рия из­бо­рен тур 92.6% от дейс­т­ви­тел­ни­те по­да­де­ни гла­со­ве. Две от те­зи сек­ции се на­ми­рат в „Ас­па­ру­хо­во“. Поч­ти иден­тич­ни са и ре­зул­та­ти­те от гла­су­ва­не­то в тях по вре­ме на мес­т­ни­те из­бо­ри през 2007 г. Та­ка се на­ла­га из­во­дът, че в про­дъл­же­ние на го­ди­ни „ком­фор­тът“в ром­с­ка­та ма­ха­ла на „Ас­па­ру­хо­во“е бил ед­но от ус­ло­ви­я­та за за­паз­ва­не на по­ли­ти­чес­ко­то ста­тук­во във Вар­на. В край­на смет­ка то раз­ру­ши ма­ха­ла­та, а нак­рая взе и жер­т­ви. Ку­пу­ва­не­то на по­ли­ти­чес­ко дъл­го­ле­тие с нег­ли­жи­ра­не на пра­ви­ла­та и за­ко­ни­те оба­че има и друг ко­ва­рен ефект. Лип­са­та на ре­ал­на кон­ку­рен­ция из­веж­да на пре­ден план как­то в дър­жав­на­та, та­ка и в мес­т­на­та ад­ми­нис­т­ра­ция хо­ра със спо­рен мо­рал, но и със съм­ни­тел­ни про­фе­си­о­нал­ни ка­чес­т­ва. Пот­вър­ж­де­ние на то­ва пра­ви­ло са труд­но обяс­ни­ми­те гра­до­ус­т­ройс­т­ве­ни ре­ше­ния, взе­ма­ни в „Ас­па­ру­хо­во“в про­дъл­же­ние на пос­лед­ни­те два­де­сет го­ди­ни.

През 2000 г., ко­га­то Ки­рил Йор­да­нов спе­че­ли пър­вия си ман­дат, кмет на се­га най-пос­т­ра­да­лия от на­вод­не­ни­е­то ра­йон на Вар­на ста­на Ян­ко Ко­рен­чев. Ед­на от пър­ви­те му идеи ка­то ра­йо­нен кмет бе съз­да­ва­не­то на „най-дъл­га­та ма­гис­т­рал­на га­ле­рия в Бъл­га­рия“. Тя пред­виж­да­ше под­реж­да­не на скул­п­ту­ри и плас­ти­ки от две­те стра­ни на ня­кол­ко ки­ло­мет­ро­вия път, през квар­та­ла - от Ас­па­ру­хов мост до мо­ре­то. То­зи про­ект Ко­рен­чев та­ка и не ус­пя­ва да за­вър­ши, но за смет­ка на то­ва ре­а­ли­зи­ра друг. Се­га той ста­на при­чи­на за ед­но от най-теж­ки­те по­ра­же­ния след на­вод­не­ни­е­то от 19 юни. Меж­ду 2000 и 2003 г. Ко­рен­чев е из­да­вал раз­ре­ше­ния за пок­ри­ва­не на ед­но от от­вод­ни­тел­ни­те де­ре­та в „Ас­па­ру­хо­во“и за из­г­раж­да­не­то на па­зар вър­ху не­го. В про­ек­та е вли­за­ло и вкар­ва­не­то на са­мо­то де­ре в ня­кол­ко тръ­би, а след то­ва и в те­сен бе­то­нен ка­нал. „Ня­мам пред­с­та­ва как са пра­ве­ни про­ек­ти­те, но във все­ки слу­чай тръ­би­те са греш­но из­чис­ле­ни“, ко­мен­ти­ра кме­тът на Вар­на Иван Пор­т­них след пър­вия ог­лед на ще­ти­те.

Оче­вид­ци раз­каз­ват, че вхо­дът на пок­ри­та­та част от де­ре­то е бил зад­ръс­тен с ти­ня и кло­ни още в пър­ви­те ми­ну­ти на по­роя. След то­ва во­да­та е пре­ля­ла из­вън тес­ния ка­нал, за­сип­вай­ки с кал и пя­сък ули­ци, къ­щи и ма­га­зи­ни в цен­т­рал­на­та част на „Ас­па­ру­хо­во“. За щас­тие там жер­т­ви ня­ма. По­доб­но ин­же­нер­но ре­ше­ние е ре­а­ли­зи­ра­но и в ром­с­ка­та ма­ха­ла на „Ас­па­ру­хо­во“. „Къ­ща­та на Жа­на“, как­то ста­на из­вес­т­на из­чез­на­ла­та пос­т­рой­ка, в ко­я­то за­ги­на­ха 6 ду­ши, от ко­и­то 3 де­ца, се е на­ми­ра­ла точ­но в де­ре­то, под ул. „Гор­на Сту­де­на“. Се­га от нея са ос­та­на­ли са­мо ос­но­ви­те, а за­кон­ност­та й все още не е ус­та­но­ве­на.

Во­да­та от скло­на над „Ас­па­ру­хо­во“се е съ­би­ра­ла в де­ре с ши­ри­на око­ло 20 мет­ра. При нав­ли­за­не­то му в квар­та­ла то е би­ло ряз­ко стес­не­но и вка­ра­но в бе­то­нен улей с ши­ри­на не по­ве­че от 1.5 м. При­дош­ла­та по не­го во­да е би­ла пос­рещ­на­та от мост и (най-ве­ро­ят­но съ­що не­за­ко­нен) фри­зьор­с­ки са­лон, пос­т­ро­ен на ръ­ба на ка­на­ла. За­ра­ди на­но­са от от­па­дъ­ци, сла­ма и ти­ня во­да­та е об­ра­зу­ва­ла въл­на, прех­вър­ли­ла е мос­та и се е сто­ва­ри­ла вър­ху къ­ща­та, от ко­я­то се­га не е ос­та­на­ло ни­що. В нея е бил и шес­т­го­диш­ни­ят Ма­рин, чи­е­то тя­ло бе­ше от­к­ри­то

Из­чис­т­ва­не­то раз­к­ри ло­ши­те гра­до­ус­т­ройс­т­ве­ни ре­ше­ния в „Ас­па­ру­хо­во“

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.