След­к­ри­зис­ни­ят влас­то­ви сту­пор

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА -

ця­ла сед­ми­ца по-къс­но.

С ед­но от най-не­по­нят­ни­те гра­до­ус­т­ройс­т­ве­ни ре­ше­ния на ра­йон­на­та ад­ми­нис­т­ра­ция в „Ас­па­ру­хо­во“в нис­ка­та част на квар­та­ла от­вод­ни­тел­но­то де­ре, пре­ми­на­ва­що през ром­с­ка­та ма­ха­ла, е пре­къс­на­то. Пос­ле то пре­ми­на­ва в ули­ца. Спо­ред За­ко­на за во­ди­те оба­че де­ре­та­та са част от сис­те­ма­та за пос­то­ян­на за­щи­та от на­вод­не­ния и „при­род­ни бед­с­т­вия, при­чи­не­ни от во­ди“. Спо­ред съ­щия за­кон тях­на­та под­дръж­ка се из­вър­ш­ва от соб­с­т­ве­ни­ци­те на те­ре­ни­те, в ко­и­то се на­ми­рат - в кон­к­рет­ния слу­чай ра­йон­на­та ад­ми­нис­т­ра­ция в „Ас­па­ру­хо­во“.

През сед­ми­ца­та Ян­ко Ко­рен­чев и нас­лед­ни­кът му, уп­рав­ля­вал квар­та­ла от 2004 до 2011 г., Бог­дан Ка­ра­ден­чев не вди­га­ха те­ле­фо­ни­те си. Ми­на­лия втор­ник об­щин­с­ки­ят кри­зи­сен щаб във Вар­на да­де прес­кон­фе­рен­ция за пър­во­на­чал­но от­чи­та­не на ще­ти­те и ре­зул­та­ти­те от по­чис­т­ва­не­то на квар­та­ла след бед­с­т­ви­е­то. На въп­ро­са кол­ко ин­с­пек­ции на две­те де­ре­та в „Ас­па­ру­хо­во“са би­ли нап­ра­ве­ни през пос­лед­на­та го­ди­на се­гаш­ни­ят кмет на ра­йо­на Йор­дан Ни­ко­лов от­го­во­ри: „Ня­кол­ко.“След уточ­ня­ва­щия въп­рос как­ви пред­пи­са­ния за под­дръж­ка­та им са би­ли нап­ра­ве­ни и уп­раж­нен ли е пос­лед­ващ кон­т­рол по из­пъл­не­ни­е­то им каз­ва: „Не мо­га да от­го­во­ря в мо­мен­та.“

В чет­вър­тък пред БНР и ми­нис­тъ­рът на ин­вес­ти­ци­он­но­то про­ек­ти­ра­не Иван Да­нов обя­ви, че Ди­рек­ци­я­та за на­ци­о­на­лен стро­и­те­лен кон­т­рол (ДНСК) е се­зи­ра­ла и ре­ги­о­нал­но­то си по-

Пър­ви­те сиг­на­ли, свър­за­ни с по­роя във Вар­на, об­щин­с­ки­ят прес­цен­тър из­лъч­ва око­ло 20 ч. на 19 юни. Но те зву­чат все още спо­кой­но – ка­то свод­ка за пад­на­ли­те над­нор­ме­ни ва­ле­жи, за гръм в кон­так­т­на­та тро­лей­бус­на мре­жа и на­ру­ше­ни­те мо­бил­ни ко­му­ни­ка­ции в гра­да. Приб­ли­зи­тел­но по съ­що­то вре­ме в со­ци­ал­ни­те мре­жи за­поч­на­ха да се по­я­вя­ват тре­вож­ни­те сним­ки и но­ви­ни от тра­ге­ди­я­та в „Ас­па­ру­хо­во“. В след­ва­щи­те че­ти­ри ча­са об­щин­с­ка­та ад­ми­нис­т­ра­ция е пред­п­ри­е­ла и пър­ви­те дейс­т­вия по спа­ся­ва­не­то на бед­с­т­ва­щи­те, твър­дят от там. В „Ас­па­ру­хо­во“през ця­ла­та нощ са ра­бо­ти­ли еки­пи на ня­кол­ко стро­и­тел­ни ком­па­нии, близ­ко­то во­ен­но по­де­ле­ние „Род­ни Бал­ка­ни“, про­ти­во­по­жар­на­та ох­ра­на, Граж­дан­с­ка за­щи­та, ВиК... В 1.30, след ка­то ве­че бе раз­ме­нил об­ви­не­ния в не­а­дек­ват­ност и па­сив­ност с кме­та на Вар­на през ефи­ра на на­ци­о­нал­на­та те­ле­ви­зия, на ул. „Гор­на Сту­де­на“прис­тиг­на ми­нис­тъ­рът на вът­реш­ни­те ра­бо­ти Цвет­лин Йов­чев. В съ­що­то вре­ме под про­лив­ния дъжд еки­пи­те на про­ти­во­по­жар­на­та ох­ра­на и Граж­дан­с­ка за­щи­та про­дъл­жа­ва­ха ог­ле­ди­те на на­вод­не­ни­те при­зем­ни ета­жи на къ­щи­те и де­сет­ки­те ле­ки ав­то­мо­би­ли, нах­вър­ля­ни един вър­ху друг в тяс­на­та част на ули­ца- де­ле­ние, и ра­йон­на­та про­ку­ра­ту­ра за не­за­кон­ни­те пос­т­рой­ки в „Ас­па­ру­хо­во“. По не­о­фи­ци­ал­на ин­фор­ма­ция на „Ка­пи­тал“в мо­мен­та екип на ДНСК про­ве­ря­ва стро­и­тел­ни­те до­ку­мен­ти, из­да­де­ни от ра­йон­на­та ад­ми­нис­т­ра­ция в квар­та­ла, по вре­ме на пред­ход­ни­те ад­ми­нис­т­ра­ции. Пос­т­фак­тум.

Чия е ви­на­та за Доб­рич

На­вод­не­ни­я­та в Доб­рич по­ка­за­ха дру­га стра­на на раз­ми­ва­не на от­го­вор­нос­ти­те меж­ду об­щи­ни­те как­то по от­но­ше­ние на под­дър­жа­не­то на де­ре­та­та на ре­ки­те, та­ка и по от­но­ше­ние на язо­ви­ри­те. На­вод­не­ни­е­то взе три жер­т­ви, гра­дът по­тъ­на, пре­къс­на­то бе­ше елек­т­ро­зах­ран­ва­не­то, пом­пе­ни­те стан­ции на мес­т­но­то ВиК из­ля­зо­ха из­вън строя и Доб­рич ос­та­на и без те­ча­ща во­да. Пос­лед­с­т­ви­я­та там най-ве­ро­ят­но ще са мно­го по-дъл­гот­рай­ни и скъ­пи от те­зи в „Ас­па­ру­хо­во“.

През 2005-2006 г. град Доб­рич кан­ди­дат­с­т­ва с про­ект за ко­рек­ция на око­ло 8 км от де­ре­то на ре­ка Доб­рич­ка пред Ми­нис­тер­с­т­во­то на бед­с­т­ви­я­та и ава­ри­и­те, кой­то оба­че не е одоб­рен. През 2012 г. об­щи­на­та ус­пя­ва да спе­че­ли фи­нан­си­ра­не по ОП „Ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие“от бли­зо 1 млн. лв. по мяр­ка­та за пре­вен­ция, ка­то вся­ка го­ди­на се за­де­лят ма­кар и не мно­го го­ле­ми су­ми за под­дър­жа­не­то на ре­ка­та. Уси­ли­я­та са­мо на ед­на об­щи­на, ко­га­то ста­ва въп­рос за на­вод­не­ния, оба­че не са дос­та­тъч­ни, ако ня­ма съ­вес­т­но от­но­ше­ние и от стра­на на ос­та­на­ли­те на­о­ко­ло.

Град Доб­рич е в ес­тес­т­вен те­рен, око­ло кой­то има во­дос­бор- та. Ре­ал­но­то пред­п­ри­е­ма­не на спа­си­тел­ни опе­ра­ции оба­че е ста­на­ло въз­мож­но ед­ва на след­ва­щия ден – 20 юни. Енер­ги­я­та и опи­тът на доб­ро­вол­ци­те, ко­и­то бя­ха стро­е­ни в квар­та­ла още на сут­рин­та, за да из­ро­вят къ­щи­те на пос­т­ра­да­ли­те от кал­та (виж по­ве­че на стр. 5051), ка­тас­т­ро­фи­ра­ха в след­к­ри­зис­ния сту­пор на власт­та. „Ня­ма точ­ни про­це­ду­ри и обу­че­ни хо­ра в об­щи­ни­те, ко­и­то зна­ят как­во се пра­ви в та­ки­ва си­ту­а­ции. Има до­ку­мен­ти на хар­тия, но ре­ал­но всич­ки са в шок и ня­ма про­це­ду­ри“, каз­ва Кра­си­ми­ра Ве­лич­ко­ва, ди­рек­тор на Бъл­гар­с­кия да­ри­тел­с­ки фо­рум, кой­то стар­ти­ра DMS кам­па­ния „За­ед­но в бед­с­т­ви­е­то“и ор­га­ни­зи­ра доб­ро­вол­чес­ки от­ря­ди още ми­на­лия пе­тък. „За да мо­же да се ко­ор­ди­ни­ра по­мощ­та, тряб­ва да се знае кой опис­ва ще­ти­те, кой брoи пос­т­ра­да­ли­те къ­щи и хо­ра. Ко­ми­си­и­те, ко­и­то оце­ня­ват ще­ти­те по къ­щи­те, тряб­ва да имат кри­те­рии, по ко­и­то ще оце­ня­ват“, обяс­ня­ва тя. Вся­ка об­щи­на се нуж­дае от кри­зи­сен цен­тър с обо­руд­ва­не на ск­лад, от кой­то при нуж­да мо­гат да тръг­нат ма­ши­ни и хо­ра, ко­и­то зна­ят как­во пра­вят, ка­те­го­рич­на е и Пе­тя Съ­бе­ва от Сдру­же­ни­е­то на мла­ди­те пси­хо­ло­зи в Бъл­га­рия, ко­я­то е ко- на зо­на от 300 кв. км, обяс­ня­ва кме­тът на гра­да Де­те­ли­на Ни­ко­ло­ва. При па­да­не­то на ог­ром­ни­те ко­ли­чес­т­ва дъжд проб­ле­ми­те със зат­ла­че­но­то ко­ри­то на ре­ка Доб­рич­ка за­поч­ват. Тя е дъл­га око­ло 90 км, от ко­и­то са­мо 11 км пре­ми­на­ват през гра­да. Или от­го­вор­ност­та за ней­на­та про­во­ди­мост е раз­д­ро­бе­на меж­ду раз­лич­ни­те об­щи­ни. Доб­рич се на­вод­ни за­ра­ди не­под­дър­жа­но­то де­ре край се­ло Вра­чан­ци, ка­то то­ва е съз­да­ло не­въз­мож­ност за от­ти­ча­не на во­да­та от гра­да. Или ес­тес­т­ве­ни­ят раз­лив към зо­на „Се­вер“на гра­да ня­ма­ше да е та­къв, ако де­ре­то из­вън Доб­рич е би­ло под­дър­жа­но и удъл­бо­че­но. Де­ре­то към Вра­чан­ци на ня­кои мес­та или се гу­би, или е би­ло ра­зо­ра­ва­но за зе­ме­дел­с­ки нуж­ди. „Об­лас­т­ни­ят уп­ра-

Го­ля­ма част от соб­с­т­ве­ни­ци­те на хид­ро­съ­о­ръ­же­ни­я­та не из­пъл­ня­ват пред­пи­са­ни­я­та на МОСВ.

ви­тел не е прос­ле­дил ни­во­то на те­ре­на из­вън гра­да и до­ри са от­да­ва­ни зе­ми ка­то об­ра­бот­ва­е­ми пло­щи“, обяс­ня­ва Де­те­ли­на Ни­ко­ло­ва.

Пре­ли­ва­щи­те язо­ви­ри в ра­йо­на до­пъл­ни­тел­но ус­лож­ня­ват об­с­та­нов­ка­та. На Иво Пен­чев, кон­це­си­о­нер на яз. „Пла­чи дол 1“на 3 км из­точ­но от Доб­рич, се на­ло­жи да из­ли­за със съ­об­ще­ние, в ко­е­то уве­ря­ва, че от­ти­ча­не­то от язо­ви­ра през пре­лив­ни­ка му не мо­же да е при­чи­на за на­вод­не­ни­е­то в ор­ди­на­тор на доб­ро­вол­ци­те в „Ас­па­ру­хо­во“. „При­зо­ва­вам всич­ки кме­то­ве на об­щи­ни и хо­ра от ми­нис­тер­с­т­ва­та - не знам кое от­го­ва­ря за ре­ак­ци­я­та при бед­с­т­вия и ава­рии, да по­мис­лят за та­ка­ва ор­га­ни­за­ция. Ние мо­жем да им обяс­ним кое ра­бо­ти и кое не“, каз­ва още тя. Всъщ­ност има об­щи­ни, в ко­и­то ве­че е съз­да­де­на по­доб­на и за­то­ва въп­ре­ки теж­ки­те ус­ло­вия те не вля­зо­ха в те­ле­ви­зи­он­ни­те ре­пор­та­жи за „вод­ния ад“. Ели­ца Ба­ра­ко­ва, из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на фон­да­ция „По­мощ за бла­гот­во­ри­тел­ност­та в Бъл­га­рия“, раз­каз­ва, че във Ве­ли­ко Тър­но­во и Дря­но­во, къ­де­то има съ­от­вет­но 200 и 70 за­сег­на­ти къ­щи, об­щи­ни­те са ре­а­ги­ра­ли бър­зо и са из­пъл­ни­ли пла­но­ве­те си за дейс­т­вие при кри­зи. Вяр­но, имат зад гър­ба си ня­кол­ко на­вод­не­ния и ве­че зна­ят как да дейс­т­ват, но там влас­ти­те не до­пус­на­ха да има жер­т­ви. Про­це­си­те за оцен­ка на нуж­ди­те са дос­та по-нап­ред­на­ли. „Още в на­ча­ло­то на сед­ми­ца­та ко­ми­си­и­те бя­ха ми­на­ли с про­то­кол за оцен­ка на ще­ти­те за­ед­но с ква­ли­фи­ци­ран ек­с­перт-оце­ни­тел, за да мо­же още пър­во­на­чал­ни­те ог­ле­ди и оцен­ки да се из­пол­з­ват за тър­се­не на по­мощ“, от­бе­ляз­ва Ба­ра­ко­ва.

Има до­ку­мен­ти на хар­тия, но ре­ал­но всич­ки са в шок и ня­ма про­це­ду­ри.

Доб­рич. „През ме­се­ци­те ап­рил, май и юни сте­на­та на во­до­е­ма бе­ше заз­д­ра­ве­на и ре­мон­ти­ра­на, пре­лив­ни­ци­те - про­дъл­бо­че­ни и ко­ри­ги­ра­ни, ка­мен­на­та бро­ня въз­с­та­но­ве­на и из­пус­ка­те­лят и из­пус­ка­тел­ни­ят ка­нал по­чис­те­ни. В най-го­ле­ми­те дъж­до­ве язо­ви­рът и съ­о­ръ­же­ни­я­та към не­го из­дър­жа­ха на на­по­ра на во­ди­те и кон­т­ро­ли­ра­но пре­ли­ва­ха на кас­ка­ден прин­цип в язо­вир „Пла­чи дол 2“, къ­де­то на свой ред ско­рост­та на во­да­та още вед­нъж се за­ба­вя. Язо­ви­рът ов­ла­дя сти­хи­я­та и спо­мог­на за ус­по­ко­я­ва­не на ско­рост­та на вод­ни­те ма­си. Во­ди­те, за­ле­ли Доб­рич от из­точ­на и се­вер­на по­со­ка, дой­до­ха по ес­тес­т­вен гра­ви­та­чен път по нак­ло­ни­те на во­дос­бо­ри­те на де­ре­та­та от се­ла­та Полк. Мин­ко­во, Сте­фа­но­во, Бра­ни­ще, При­мор­ци, Пла­чи дол. Го­во­рим за сто­ти­ци хи­ля­ди де­ка­ри зе­ме­дел­с­ка зе­мя с ес­тес­т­вен ре­леф и с нак­лон към Су­ха ре­ка“, се каз­ва в изяв­ле­ни­е­то на кон­це­си­о­не­ра.

Про­бой­на­та на язо­вир „Бо­те­во“, соб­с­т­ве­ност на об­щи­на Ак­са­ко­во, пък ста­на при­чи­на за ева­ку­а­ци­я­та на хо­ра в се­ла­та в под­но­жи­е­то на язо­ви­ра Бо­те­во и Но­во Бо­те­во, ка­то част от во­да­та оти­де към по-нис­ко раз­по­ло­же­ния язо­вир „Од­рин­ци“. В се­вер­на­та зо­на пък се раз­ли­ва во­да­та на язо­вир „Смол­ни­ца“, за кой­то от Ми­нис­тер­с­т­во­то на окол­на­та сре­да и во­ди­те на 20 юни съ­об­щи­ха, че има про­бой­на в сте­на­та. То­ва до­ве­де до заб­ла­тя­ва­не на ог­ром­ни те­ре­ни в зо­на „Се­вер“в Доб­рич, ко­и­то въз­п­ре­пят­с­т­ват ра­бо­та­та по въз­с­та­но­вя­ва­не на всич­ки жи­лищ­ни и пуб­лич­ни сгра- ди. „Лич­но аз съм по­ис­ка­ла да ме уве­до­мят за със­то­я­ни­е­то на во­до­е­ми­те, за да ка­на­ли­зи­ра­ме проб­ле­ми­те“, ко­мен­ти­ра кме­тът на Доб­рич.

Та­ка но­ви­ят ми­нис­тър на окол­на­та сре­да и во­ди­те Ста­нис­лав Анас­та­сов приз­на един все­из­вес­тен от го­ди­ни факт - ня­ма кой да на­ла­га ефек­тив­но сан­к­ции, въп­ре­ки че по­тен­ци­ал­но опас­ни­те язо­ви­ри са обект на об­с­той­ни про­вер­ки по два пъ­ти го­диш­но от спе­ци­ал­на ко­ми­сия. “Го­ля­ма част от соб­с­т­ве­ни­ци­те на хид­ро­съ­о­ръ­же­ни­я­та не из­пъл­ня­ват пред­пи­са­ни­я­та на МОСВ, то­ва е факт. В най-чес­тия слу­чай ста­ва ду­ма за об­щин­с­ка соб­с­т­ве­ност. Пред­пи­са­ни­я­та не це­лят да се вкар­ват об­щи­ни­те в раз­хо­ди, а да спес­тят по-го­ле­ми раз­хо­ди - за спра­вя­не с ще­ти от бед­с­т­вие нап­ри­мер. В слу­чая с Бо­те­во ста­ва ду­ма за под­дръж­ка на пре­лив­ни­ка на язо­ви­ра, кой­то всъщ­ност де­фек­ти­ра, и на 500 мет­ра от реч­но­то рус­ло, за ко­е­то все­ки ден пра­ща­ме пред­пи­са­ния до мес­т­ни­те влас­ти и об­лас­т­на­та уп­ра­ва. Със си­гур­ност ре­мон­тът ще­ше да из­ле­зе мно­го по-ев­ти­но, от­кол­ко­то ак­ци­я­та по ева­ку­а­ция на хо­ра­та от се­ло­то”, ко­мен­ти­ра още Анас­та­сов.

След по­ред­на­та тра­ге­дия на дне­вен ред из­п­лу­ва от­но­во те­ма­та за пла­но­ве­те за уп­рав­ле­ние при риск от на­вод­не­ние. Те се ча­кат от мно­го вре­ме. Но ед­ва ли са раз­ков­ни­че­то, ако на до­ри ед­но от ни­ва­та на вод­на­та пре­ван­тив­на ве­ри­га се ра­бо­ти на прин­ци­па „стис­ка­ме пал­ци ст­раш­но­то да не ста­не“. За­що­то той ви­на­ги вла­чи жер­т­ви след се­бе си.

СНИМ­КА: СПАС СПА­СОВ

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.