Тех­но­ло­гия на пред­ла­га­не­то

Дълг нав­ре­ме

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА - Гер­га­на МИ­ХАЙ­ЛО­ВА, Ве­ра ДЕНИЗОВА

Бъл­га­рия ус­пеш­но пла­си­ра най-го­ля­ма­та вън­ш­на еми­сия въп­ре­ки вът­реш­ни­те сът­ре­се­ния Бъл­га­рия има дос­тъп до вън­ш­ни­те па­за­ри въп­ре­ки нат­руп­ва­щи­те се вът­реш­ни проб­ле­ми. То­ва по­ка­за ус­пеш­но пла­си­ра­на­та най-го­ля­ма вън­ш­на еми­сия дълг, пус­ка­на ня­ко­га, в мо­мент на офор­мя­ща се се­ри­оз­на по­ли­ти­чес­ка и фи­нан­со­ва не­си­гур­ност. Та­ка по­не за­се­га стра­на­та си оси­гу­ри вре­ме­нен лик­ви­ден бу­фер. На­би­ра­не­то на 1.493 мл­рд. ев­ро вън­шен дълг прик­лю­чи в пос­лед­ния ден на пред­с­та­вя­не­то му пред по­тен­ци­ал­ни­те ин­вес- ти­то­ри (т. нар. ро­уд­шоу). Еми­си­я­та бе­ше из­да­де­на де­се­ти­на дни след ка­то ед­на от го­ле­ми­те меж­ду­на­род­ни аген­ции по­ни­жи рей­тин­га на Бъл­га­рия, по­ли­ти­чес­ка­та нес­та­бил­ност се изос­т­ри, а ка­то ка­пак се по­я­ви­ха и проб­ле­ми­те с чет­вър­та­та по го­ле­ми­на бан­ка в стра­на­та. Та­ка по­не ед­на важ­на за­да­ча, ко­я­то тряб­ва­ше да от­мет­не то­ва ина­че спор­но пра­ви­тел­с­т­во, е из­пъл­не­на. И то в пос­лед­ния въз­мо­жен до­бър мо­мент.

Дъл­го ча­кан

В на­ча­ло­то на юни Ев­ро­пейс­ка­та цен­т­рал­на бан­ка (ЕЦБ) въ­ве­де от­ри­ца­тел­ни лих­ви и гла­дът на ин­вес­ти­то­ри­те за ви­со­ко­до­ход­ни кни­жа се изос­т­ри. До та­ка­ва сте­пен, че си­ту­а­ци­я­та се из­пол­з­ва до­ри от дос­ко­ро оп­ре­де­ля­ни­те ка­то твър­де рис­ко­ви Гър­ция и Пор­ту­га­лия, за да пла­си­рат дълг на при­лич­ни це­ни.

„Рис­ко­ви­те въз­п­ри­я­тия на­вън из­г­леж­дат при­тъ­пе­ни от зна­чи­тел­на­та лик­вид­ност, с ко­я­то раз­по­ла­гат ин­вес­ти­то­ри­те“, каз­ва Мар­тин Тър­па- Око­ло 14 ч. в сря­да пър­вич­ни­те ди­лъ­ри са уве­до­ме­ни за на­ча­ло­то на пред­ла­га­не­то. Та­ка те раз­по­ла­гат с по­ло­вин ден, за да под­гот­вят офер­ти­те си за 10-го­диш­ни кни­жа. За­пис­ва­не­то за но­ви­те об­ли­га­ции за­поч­на мал­ко след 10 ч. в чет­вър­тък. То­ва е пос­лед­ния ден на ро­уд­шо­у­то и по прог­ра­ма е във Ви­е­на. Пър­во­на­чал­ни­те по­ръч­ки са за по­куп­ки при midswap от 1.45% + 170 ба­зис­ни пун­к­та рис­ко­ва пре­мия, ко­е­то оп­ре­де­ля до­ход­ност от 3.15%. По обед ор­га­ни­за­то­ри­те на аук­ци­о­на пред­ло­жи­ха на учас­т­ни­ци­те да на­ма­лят рис­ко­ва­та до­бав­ка на 160 ба­зис­ни точ­ки. Пос­лед­ва пот­вър­ж­де­ние на за­яв­ки­те. Въп­ре­ки очак­ва­ни­я­та, че бук­бил­дин­гът ще прик­лю­чи към 15 ч. бъл­гар­с­ко вре­ме, е да­ден още бли­зо час, за да имат въз­мож­ност да се вклю­чат и аме­ри­кан­с­ки­те ин­вес­ти­то­ри. Про­це­ду­ра­та е зат­во­ре­на при по­да­де­ни по­ръч­ки за над 4 мл­рд. ев­ро и до­ход­ност от 3.05%. нов, гла­вен ди­лър на SG Ек­с­п­рес­банк. Той до­пъл­ва, че в мо­мен­та бан­ки­те ак­тив­но тър­сят ак­ти­ви, в ко­и­то да ин­вес­ти­рат, а в то­зи ле­тен се­зон по­ве­че­то еми­тен­ти не са ак­тив­ни. Та­ка Бъл­га­рия е за­бе­ля­за­на, още по­ве­че че ряд­ко се по­я­вя­ва на па­за­ра и е със ста­бил­на фис­кал­на по­зи­ция.

Пра­ви­тел­с­т­во­то има­ше още един бла­гоп­ри­я­тен про­зо­рец - в на­ча­ло­то на го­ди­на­та, но то­га­ва за­ра­ди по­ли­ти­чес­ки пре­диз­бор­ни смет­ки ре­ши да от­ло­жи те­ма­та за дъл­га след ев­ро­во­та. Ед­на част от наб­ра­ни­те сред­с­т­ва се­га са за ре­фи­нан­си­ра­не на бъл­гар­с­ки­те гло­бал­ни об­ли­га­ции в щат­с­ки до­ла­ри, ко­и­то па­де­жи­рат в на­ча­ло­то на след­ва­ща­та го­ди­на. Те са око­ло 1.6 мл­рд. лв. С ос­та­на­ли­те па­ри ще се фи­нан­си­ра де­фи­ци­тът за та­зи го­ди­на, кой­то е за­ло­жен на 1.47 мл­рд. лв. (или 1.8% от БВП).

Спо­ред из­точ­ни­ци от па­за­ра по вре­ме на ро­уд­шо­у­то е има­ло въп­ро­си за КТБ, как­то и за из­да­де­ни­те дър­жав­ни га­ран­ции, ко­и­то мо­гат да на­те­жат на бю­дже­та, в слу­чая на ар­бит­ра­жи ка­то то­зи по спо­ра с „Атом­с­т­ро­йек­с­порт“за АЕЦ „Белене“или по ли­ния на дъл­го­ве­те на БДЖ.

Оче­вид­но оба­че фи­нан­со­ви­ят ми­нис­тър Пе­тър Чо­ба­нов и по­дуп­ра­вя­и­те­лят на БНБ Ка­лин Хрис­тов са би­ли дос­та­тъч­но из­чер­па­тел­ни и убе­ди­тел­ни при пред­с­та­вя­не­то на стра­на­та пред по­тен­ци­ал­ни­те ин­вес­ти­то­ри.

Па­ра­мет­ри­те по сдел­ка­та

След 6-ча­со­во при­е­ма­не на по­ръч­ки в чет­вър­тък Бъл­га­рия пла­си­ра 10-го­диш­ни об­ли­га­ции при до­ход­ност от 3.05%. Ре­зул­та­тът е по-до­бър от пред­ва­ри­тел­но очак­ва­ния. Нап­ри­мер през сед­ми­ца­та пре­ми­е­рът Пла­мен Оре­шар­с­ки прог­но­зи­ра око­ло 4%.

„Пос­тиг­на­та­та до­ход­ност не е най-доб­ра­та, доп­ре­ди два ме­се­ца мо­же­ше да е мал­ко по-доб­ра, но се ре­ши един от от­ла­га­ни­те за­ра­ди из­бо­ри­те проб­ле­ми. А и ус­пе­хът на еми­си­я­та е сиг­нал, че има­ме дос­тъп до па­за­ри­те въп­ре­ки по­ли­ти­чес­ка­та об­с­та­нов­ка в стра­на­та“, каз­ва Ге­ор­ги Ан­ге­лов от „От­во­ре­но об­щес­т­во“.

Пре­за­пис­ва­не­то е над два пъ­ти, ка­то по пред­ва­ри­тел­ни дан­ни над 80% от еми­си­я­та са за­пи­са­ни от чуж­дес­т­ран­ни ин­вес­ти­то­ри. По вре­ме на аук­ци­о­на до­ход­ност­та е ле­ко сва­ле­на с 10 ба­зис­ни точ­ки, ко­е­то пес­ти 3 млн. лв. раз­хо­ди за лих­ви.

„До­хо­дът мо­же­ше и да е по­ни­сък, ако ня­ма­ше проб­лем в бан­ко­ва­та сис­те­ма и има­ше яс­но по­ли­ти­чес­ко ръ­ко­вод­с­т­во с нор­мал­на об­щес­т­ве­на под­к­ре­па. До­хо­дът на съ­щес­т­ву­ва­щи­те об­ли­га­ции пре­ди та­зи но­ва еми­сия се по­ка­чи с 25 ба­зис­ни пун­к­та за­ра­ди рис­ко­ве­те и обя­ве­на­та но­ва еми­сия“, каз­ва и ана­ли­за­тор от па­за­ра.

Мне­ни­е­то се спо­де­ля и от дру­ги па­зар­ни учас­т­ни­ци. Спо­ред тях по­ли­ти­чес­ки­те съ­би­тия са се от­ра­зи­ли в по­кач­ва­не на до­ход­ност­та с 10 до 20 ба­зис­ни точ­ки (ос­къ­пя­ва­не с 0.10% - 0.20%). То­ест, ако бон­дът бе­ше пла­си­ран, пре­ди офи­ци­ал­но да се тръг­не към пред­с­роч­ни из­бо­ри, е мо­же­ло да бъ­де пос­тиг­на­та до­ход­ност от 2.90%, ко­е­то не е мно­го го­ля­мо от­к­ло­не­ние от ре­а­ли­зи­ра­ни­те 3.05%.

„Шу­мът от по­ли­ти­чес­ки­те съ­би­тия не е пре­ми­нал гра­ни­ци­те на стра­на­та“, ко­мен­ти­ра бан­ков ди­лър в обяс­не­ни­я­та си за пос­тиг­на­та­та до­ход­ност. Той обяс­ни, че ос­нов­на­та част от об­ли­га­ци­и­те ще бъ­дат раз­п­ре­де­ле­ни сред вън­ш­ни­те ин­вес­ти­то­ри, т.е. мес­т­ни­те не са има­ли въз­мож­ност да пов­ли­я­ят мно­го не­га­тив­но вър­ху сред­на­та до­ход­ност.

Об­ли­га­ци­и­те са в ев­ро, с ко­е­то се из­бяг­ва ва­лут­ни­ят риск. Ос­вен то­ва и пла­ща­ни­я­та по вън­ш­ния дълг ня­ма да се стру­пат през ня­кол­ко го­ди­ни. Еми­си­я­та на Дян­ков е с па­деж 2017 г.

„Как­то и да се пог­лед­не, та­зи еми­сия е из­к­лю­чи­тел­но ус­пеш­на. Ре­ше­ни­е­то да се пред­по­че­те по-дъ­лъг ма­ту­ри­тет е доб­ро, за­що­то поз­во­ля­ва по-дъл­гос­роч­на ста­бил­ност“, е мне­ни­е­то на Гри­го­рий Ана­ни­ев, на­чал­ник-от­дел „Лик­вид­ност“в Citibank, клон Со­фия.

В кон­текст

Пред­вид нес­та­бил­на­та все още об­с­та­нов­ка в стра­на­та съ­щес­т­ву­ват хи­по­те­зи, че на Бъл­га­рия мо­же да й се на­ло­жи ско­ро от­но­во да по­ис­ка фи­нан­си­ра­не от па­за­ра. В За­ко­на за бю­дже­та ли­ми­тът на но­вия дълг, кой­то мо­же да бъ­де по­ет, е об­що 4.4 мл­рд. лв., от ко­и­то 3.9 мл­рд. лв. да се взе­мат от меж­ду­на­род­ни­те па­за­ри, а ос­та­на­ли­те 500 млн. лн. от вът­реш­ния. От на­ча­ло­то на го­ди­на­та до края на май са еми­ти­ра­ни 1.6 мл­рд. лв. вът­ре­шен дълг, от кой­то 1.2 мл­рд. лв. са скон­то­ви ДЦК, ня­кои ве­че па­де­жи­ра­ли, а дру­ги па­де­жи­ра­щи през юли и ок­том­в­ри та­зи го­ди­на. Та­ка че без ак­ту­а­ли­за­ция на бю­дже­та и при нуж­да мо­же да се на­бе­ре по­не още ми­ли­ард.

“Из­да­ва­не­то на то­зи дълг по­ка­за, че Бъл­га­рия има срав­ни­тел­но ле­сен дос­тъп до из­точ­ни­ци­те на фи­нан­си­ра­не в слу­чай на нуж­да“, каз­ва Емил Ас­па­ру­хов, уп­рав­ле­ние „Тре­жъ­ри и ка­пи­та­ло­ви па­за­ри“в ДСК.

Но­ви­на­та за ус­пеш­на­та еми­сия е важ­на не са­мо в кон­тек­та на КТБ, но и ка­то ця­ло за ста­бил­ност­та на фи­нан­со­ва­та сис­те­ма за­ра­ди про­дъл­жа­ва­що­то нес­по­койс­т­во на де­по­зан­ти­те. „По-доб­ре е те­зи па­ри да ги имаш, ако ня­кой се опи­та да те тес­т­ва. Се­га с та­зи нис­ка лих­ва и срав­ни­тел­но го­ля­ма еми­сия си по-си­лен ка­то лик­вид­ност. За­то­ва бе­ше важ­но еми­си­я­та да ми­не бър­зо. Бе­ше се­ри­оз­но из­пи­та­ние, ко­е­то бе­ше пре­о­до­ля­но“, за­вър­ш­ва ико­но­мис­тът.

СНИМ­КА: ЦВЕ­ТЕ­ЛИ­НА БЕЛУТОВА

Фи­нан­со­ви­ят ми­нис­тър Пе­тър Чо­ба­нов и по­дуп­ра­вя­и­те­лят на БНБ Ка­лин Хрис­тов са би­ли дос­та­тъч­но убе­ди­тел­ни при пред­с­та­вя­не­то на стра­на­та пред ин­вес­ти­то­ри­те

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.